Մատենագրութիւնք Նախնեաց

Մատենագրութիւնք Նախնեաց


Խրատք եւ Իմաստութիւնք Խիկարայ [The Maxims and Wisdom of Khikar]

Պղատոնայ Եւթիփռոն [Plato's Euthyphro]

Պղատոնայ  Մինովս [Plato's Minos]

Փլինոի Եփրայեցւոյ Մեկնութիւն Ծննդոց [Philo of Alexandria's Questions on Genesis]

Սբ Իրենեոսի Ցոյցք Առաքելական Քարոզութեան [St Irenaeus' Demonstration of the Apostolic Preaching]

Կանոնք Սրբոյն Սահակայ [The Canons of Saint Sahak]

Եղիշէի Պատմութիւն Սրբոցն Վարդանանցն [Ełishe's History of the Vartanants Saints]
    Հատոր Ա [Volume I]
    Հատոր Բ [Volume II]

Եղիշէի Բան Խրատու Յաղագս Միանձանց [Ełishe's Advice to Monastics]

Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս Բնութեան Մարդոյ [Nemesius of Emesa On the Nature of Man]

Անաստասայ վարդապետի Վասն Վանորէից որ ի Սուրբ Քաղաքն Յերուսաղէմ [Anastas vardapet's On the Armenian Monasteries in the Holy City of Jerusalem]

Մովսիսի Դասխուրանցւոյ (Կաղանկատուացւոյ) Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի [History of the Aghuans]
    Հատոր Ա [Book I]
    Հատոր Բ [Book II]
    Հատոր Գ []

Սմբատայ Սպարապետի Տարեգիրք [Smbat Sparapet's Chronicle]
    Հատոր Ա [Volume I]
    Հատոր Բ [Volume II]

Քրոնիկոն Վրաց [The Georgian Chronicle]

(Շարայարելի)

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization