Movses Khorenatsi's History of the Armenians: Chapter 19 (Book 2)

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

(Translated by Robert Bedrosian)

Book II

The Middle Portion of the History of Our Ancestors

XIX

The Armenian Antilibrary eBook of Movses Khorenatsi's History of the Armenians

About the alliance of Tigran and Artashe's, the raid into Palestine, the capture of Hyrcanus the high priest and many other Jews.

Now after all this, Tigran fell ill and sought friendship with the king of the Persians, Artashe's. It was due to his father's pride that they [the Persians] had been deprived of primacy [of rule in Armenia]. Now he [Tigran] willingly returned to the second rank, as was lawful, restoring primacy to [Artashe's]. Thus, becoming reconciled with Artashe's, [Tigran] received an army for his support from him. Then Tigran took Barzap'ran, the patriarch of the R'shtunik' lordship, and appointed him commander-in-chief of the Armenian and Persian troops. He sent him against the Roman troops with orders to discuss peace with the residents of the land of the Assyrians and Palestinians, and bring them to an agreement. Then there came before him a certain Pacorus, whose father had been king of the Assyrians, while he himself was a relative of Antigonus from Aristobulos' family. He came to Barzap'ran, patriarch of the Rshtunik' and commander-in-chief of the Armenians and Persians, and promised him five hundred beautiful women and a thousand talents of gold if he would help them depose Hyrcanus from the kingship of the Jews and make Antigonus king.

When Hyrcanus, high priest and king of the Jews, and P'asayelos, Herod's brother, saw that Barzap'ran had put the Roman troops to flight, [chasing] some into the sea and others into cities, they themselves made proposals of peace to Barzap'ran. The latter sent a certain Gnel—who was the cup bearer of the king of the Armenians and from the Gnuni clan—to Jerusalem with cavalry, supposedly seeking peace, but secretly to help Antigonus. In Jerusalem, Hyrcanus did not receive the cup bearer with all his forces but only with five hundred cavalry. And the cup bearer treacherously advised Hyrcanus to go to Barzap'ran to discuss the ruin of the land. He himself promised to act as intercessor. When Hyrcanus sought an oath from Barzap'ran, he swore to him by the sun and moon and all their cults in heaven and earth and by the sun of Artashe's and Tigran. Assured by this, Hyrcanus left Herod [ruling] over Jerusalem. He went to Barzap'ran to the village called Ek'tipon, [located] at the shore, taking with him P'asayelos, Herod's elder brother.

Barzap'ran deceitfully honored them. However, he himself suddenly quit the place, ordering the soldiers remaining there to seize them and hand them over to Antigonus. Then Antigonus fell on Hyrcanus and, with his teeth, bit off his ears so that should circumstances change, it would be impossible for him to hold the chief priesthood, since the laws command that [only] those whole of limb may be appointed priests. And P'asayel, Herod's brother, of his own accord struck his head against a stone. A doctor was sent by Antigonus as if to heal him, but he filled his wound with poisonous drugs and killed him.

Barzap'ran ordered Gnel, cup bearer to the king of the Armenians, to seek Herod in Jerusalem. Gnel tried to deceive Herod into emerging from behind the wall, but Herod did not agree to this. However, [Herod] was no longer able to remain in the city because he feared the faction of Antigonus' supporters. By night he secretly fled with his family to the Idumaeans. [There], he left his family in the fortress of Masada and himself hastened to Rome. But the troops of the Armenians, with the help of the supporters of Antigonus, entered Jerusalem without harming anyone. They merely took Hyrcanus' possessions, worth more than three hundred talents. And then they raided the district, plundered the supporters of Hyrcanus, captured the city of Marisa, and enthroned Antigonus as king. They led Hyrcanus in bonds to Tigran. along with the captives. Tigran ordered Barzap'ran to settle the captive Jews from Marisa in the city of Semiramis [Van]. Tigran did not live more than three years after this before he died, having reigned for 33 years.ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ

Բան միջակ պատմութեան մերոցն նախնեաց։

ԺԹ

Յաղագսյաղագս: prep. Eng: about միաբանութեաննմիաբանութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: brotherhood Տիգրանայprop. եւեւ: conj. Eng: and Արտաշիզի,prop. եւեւ: conj. Eng: and առաքելառաքել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: send ասպատակասպատակ: noun.nom.acc.sg. Eng: oppressed իի: prep. Eng: in, at, to, from Պաղեստինէ.prop. եւեւ: conj. Eng: and գերութիւնգերութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: slavery Հիւրկանուprop. քահանայապետիքահանայապետ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: chief priest եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but բազմութեանբազմութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: multitude Հրէից:prop.

Յետյետ: post. Eng: after այսրprop. ամենայնիամենայն: pron.gen.dat.sg. Eng: all իի: prep. Eng: in, at, to, from հիւանդութեանհիւանդութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: illness եղեալլինել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be Տիգրան`prop. աղերսէաղերսել: verb.pres.3per.sg. Eng: plea իի: prep. Eng: in, at, to, from սէրսէր: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: love զԱրտաշէզprop. արքայարքայ: noun.nom.acc.sg. Eng: king Պարսից,prop. յաղագսյաղագս: prep. Eng: about հպարտութեանհպարտութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: pride հաւրն`հայր: noun.gen.dat.sg.def. Eng: father հանելովհանել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: take out, bring forth իի: prep. Eng: in, at, to, from նոցանէնա: pron.abl.pl. Eng: s/he, they զնախագահութիւնն:նախագահութիւն: noun.acc.sg.def. Eng: presidency Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and սասա: pron.nom.sg. Eng: this one իւրովքիւր: pron.adj.ins.pl. Eng: his/her կամաւքկամք: noun.ins.pl. Eng: will զերկրորդականներկու: num. Eng: two ունելովունել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: have, take ըստըստ: prep. Eng: according to իրաւանց`իրաւունք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: right դարձուցանէդարձուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: turn իի: prep. Eng: in, at, to, from նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զնախագահութիւնն.նախագահութիւն: noun.acc.sg.def. Eng: presidency եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from հաշտութիւնհաշտութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: reconciliation ածեալածել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: drive զԱրտաշէզ`prop. առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take իի: prep. Eng: in, at, to, from նմանէնա: pron.abl.sg. Eng: s/he, they զաւրprop. յաւգնականութիւնօգնականութիւն: noun.acc.sg. Eng: help ինքեան:ինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: he, she, self Յայնմայն: pron.loc.abl.sg. Eng: that ժամանակիժամանակ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: time ժամանակիժամանակ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: time առեալառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take Տիգրանայprop. զԲարզափրանprop. նահապետնահապետ: noun.nom.acc.sg. Eng: forefather Ռըշտունեացprop. նախարարութեանն`նախարարութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: ministry սպարապետսպարապետ: noun.nom.acc.sg. Eng: general կացուցանէկացուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: stand զաւրացնզօր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: army, force Հայոցprop. եւեւ: conj. Eng: and Պարսիցprop. եւեւ: conj. Eng: and առաքէառաքել: verb.pres.3per.sg. Eng: send իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on զաւրացնզօր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: army, force Հռոմայեցւոց,prop. հրամանհրաման: noun.nom.acc.sg. Eng: order տուեալտալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: give զբնակիչսբնակիչ: noun.acc.pl./acc.sg.poss1. Eng: inhabitant աշխարհինաշխարհ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: world Ասորւոցprop. եւեւ: conj. Eng: and Պաղեստինացւոցprop. իի: prep. Eng: in, at, to, from հաշտութիւնհաշտութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: reconciliation հաւանութեանհաւանութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: approval խաւսել:խօսել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: speak Նմանա: pron.dat.loc.sg. Eng: s/he, they ընդընդ: prep. Eng: with, during, for առաջառաջ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: before, front լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ոմնոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain Պակարոսprop. անուն,անուն: noun.nom.acc.sg. Eng: name որոյոր: pron.gen.sg. Eng: who, which հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father թագաւորթագաւոր: noun.nom.acc.sg. Eng: king լեալլինել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be Ասորւոց,prop. եւեւ: conj. Eng: and ինքնինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self խնամիխնամի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: relative Անտիգոնեայprop. Արիստաբուղեանց:prop. Եւեւ: conj. Eng: and եկեալգալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: come առprop. Բարզափրանբարզափրան: for. Eng: governor նահապետնահապետ: noun.nom.acc.sg. Eng: forefather Ռըշտունեացprop. եւեւ: conj. Eng: and սպարապետսպարապետ: noun.nom.acc.sg. Eng: general Հայոցprop. եւեւ: conj. Eng: and Պարսից`prop. խոստանայխոստանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: promise հինգհինգ: num. Eng: five հարիւրհարիւր: num. Eng: hundred կինկին: noun.nom.acc.sg. Eng: woman գեղեցիկգեղեցիկ: adj.nom.acc.sg. Eng: beautiful եւեւ: conj. Eng: and հազարհազար: num. Eng: thousand քանքարքանքար: noun.nom.acc.sg. Eng: grace ոսկւոյ,ոսկի: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: gold զիզի: conj. Eng: that աւգնեսցէօգնել: verb.sbjv.3per.sg. Eng: help նոցա`նա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: s/he, they ընկենլովընկենուլ: verb.inf.ins. Eng: fall իի: prep. Eng: in, at, to, from թագաւորութենէթագաւորութիւն: noun.abl.sg. Eng: kingdom Հրէիցprop. զՀիւրկանոս,prop. եւեւ: conj. Eng: and թագաւորեցուցանելթագաւորեցուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: crown king զԱնտիգոնոս:prop.

Իբրեւիբր: prep. Eng: as if ետեստեսանել: verb.aor.3per.sg. Eng: see Հիւրկանոսprop. Հրէիցprop. քահանայապետքահանայապետ: noun.nom.acc.sg. Eng: chief priest եւեւ: conj. Eng: and թագաւոր,թագաւոր: noun.nom.acc.sg. Eng: king եւեւ: conj. Eng: and Փասայեղոսprop. եղբայրprop. Հերովդի,prop. եթէեթէ: conj. Eng: that, if զզաւրսզօր: noun.acc.pl./acc.sg.poss1. Eng: army, force Հռոմայեցւոցprop. փախստականփախստական: adj.nom.acc.sg. Eng: refugee արարեալ,առնել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: make զոմանսոմն: pron.acc.pl. Eng: someone, a certain իի: prep. Eng: in, at, to, from ծով,ծով: noun.nom.acc.sg. Eng: sea զոմանսոմն: pron.acc.pl. Eng: someone, a certain իի: prep. Eng: in, at, to, from քաղաքս,քաղաք: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: city խաղաղութեամբխաղաղութիւն: noun.ins.sg. Eng: peace ընդընդ: prep. Eng: with, during, for երկիրներկիր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: earth, land անցանէրանցանել: verb.past.3per.sg. Eng: pass Բարզափրան`բարզափրան: for. Eng: governor խաւսինխօսել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: speak եւեւ: conj. Eng: and ինքեանքինքն: pron.nom.pl. Eng: he, she, self զխաղաղութիւնխաղաղութիւն: noun.acc.sg. Eng: peace առprop. Բարզափրան:prop. Եւեւ: conj. Eng: and նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զԳնէլprop. ոմն,ոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էրլինել: verb.past.3per.sg. Eng: be տակառապետտակառապետ: noun.nom.acc.sg. Eng: wine-keeper արքայինարքայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: king Հայոց,prop. յազգէնազգ: noun.abl.sg.def. Eng: nation Գնունեաց,prop. առաքէառաքել: verb.pres.3per.sg. Eng: send յԵրուսաղէմprop. հանդերձprop. հեծելազաւրու,հեծելազօր: noun.nom.acc.sg. Eng: cavalry իբրիբր: prep. Eng: as if թէթէ: conj. Eng: that իի: prep. Eng: in, at, to, from պատճառսպատճառ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: cause, pretend խաղաղութեան,խաղաղութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: peace բայցբայց: conj. Eng: but իի: prep. Eng: in, at, to, from գաղտնիս`գաղտնի: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: secret աւգնելօգնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: help Անտիգոնեայ:prop. Եւեւ: conj. Eng: and Հիւրկանոսprop. զտակառապետնտակառապետ: noun.acc.sg.def. Eng: wine-keeper ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all զաւրաւքնզօր: noun.ins.pl.def. Eng: army, force ոչոչ: part. Eng: not ընդունէրընդունել: verb.past.3per.sg. Eng: accept յԵրուսաղէմ,prop. այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only հինգհինգ: num. Eng: five հարիւրհարիւր: num. Eng: hundred հեծելով:հեծանել: verb.inf.ins. Eng: mount, ride Եւեւ: conj. Eng: and տակառապետինտակառապետ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wine-keeper դաւովդաւ: noun.ins.sg. Eng: conspiracy խրատխրատ: noun.nom.acc.sg. Eng: advice տուեալտալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: give Հիւրկանու`prop. զիզի: conj. Eng: that առprop. Բարզափրանբարզափրան: for. Eng: governor երթիցէերթալ: verb.sbjv.3per.sg. Eng: go վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of աւերածոյաւերած: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: ruined աշխարհին.աշխարհ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: world եւեւ: conj. Eng: and ինքնինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self խոստանայրխոստանալ: verb.past.3per.sg. Eng: promise լինելլինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be բարեխաւս:բարեխօս: adj.nom.acc.sg. Eng: intercessor Եւեւ: conj. Eng: and Հիւրկանուprop. երդումներդումն: noun.nom.acc.sg. Eng: vow խնդրեալխնդրել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: ask իի: prep. Eng: in, at, to, from Բարզափրանայ`բարզափրան: for. Eng: governor երդնուերդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear նմանա: pron.dat.loc.sg. Eng: s/he, they յարեգակնարեգակն: noun.acc.sg. Eng: sun եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from լուսինլուսին: noun.nom.acc.sg. Eng: moon եւեւ: conj. Eng: and յամենայնամենայն: pron.loc.sg. Eng: all պաշտամունսպաշտօն: noun.acc.loc.pl. Eng: office իւրեանցիւր: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: his/her երկնայնիսերկնային: adj.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: heavenly եւեւ: conj. Eng: and երկրայինս,երկրային: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: earth եւեւ: conj. Eng: and յարեւարեւ: noun.acc.sg. Eng: sun Արտաշէզիprop. եւեւ: conj. Eng: and Տիգրանայ:prop. Ընդընդ: prep. Eng: with, during, for որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which վստահացեալվստահանալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: trust Հիւրկանոս`prop. թողութողուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: forgive, permit զՀերովդէսprop. իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on Երուսաղեմի,prop. եւեւ: conj. Eng: and զՓասայելոսprop. զերէցերէց: noun.acc.sg. Eng: elder եղբայրprop. Հերովդիprop. առեալառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take ընդընդ: prep. Eng: with, during, for իւր`իւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come առprop. Բարզափրանբարզափրան: for. Eng: governor իի: prep. Eng: in, at, to, from ծովեզրն,ծովեզր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: seashore իի: prep. Eng: in, at, to, from գեաւղնգիւղ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: village որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կոչիկոչել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: call Եքտիպոն:prop.

Եւեւ: conj. Eng: and Բարզափրանբարզափրան: for. Eng: governor խորամանկութեամբխորամանկութիւն: noun.ins.sg. Eng: cunning պատուէրprop. զնոսա.նա: pron.acc.pl. Eng: s/he, they եւեւ: conj. Eng: and ինքնինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self յանկարծակիյանկարծ: adv. Eng: suddenly գնացեալգնալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: go անտի`անտի: adv. Eng: there մնացելոցմնալ: verb.pfv.gen.dat.abl.pl. Eng: stay զաւրացնզօր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: army, force հրամանհրաման: noun.nom.acc.sg. Eng: order տայր`տալ: verb.past.3per.sg. Eng: give իի: prep. Eng: in, at, to, from բուռնբուռն: noun.nom.acc.sg. Eng: handful, fist առնուլառնուլ: verb.inf.acc.loc. Eng: take զնոսանա: pron.acc.pl. Eng: s/he, they եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand Անտիգոնիprop. մատնել:մատնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: betray Եւեւ: conj. Eng: and Անտիգոնոսprop. իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on Հիւրկանուprop. անկեալ`անկանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: fall զականջսականջ: noun.acc.pl./acc.sg.poss1. Eng: ear նորանա: pron.gen.sg. Eng: s/he, they ատամամբքնատամն: noun.ins.pl.def. Eng: tooth իի: prep. Eng: in, at, to, from բացprop. կտրէր.կտրել: verb.past.3per.sg. Eng: cut զիզի: conj. Eng: that թէթէ: conj. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ժամանակժամանակ: noun.nom.acc.sg. Eng: time փոխեսցի`փոխել: verb.sbjv.3per.sg.med. Eng: change անհնարանհնար: adj.nom.acc.sg. Eng: impossible լիցիլինել: verb.sbjv.3per.sg.med. Eng: be նմանա: pron.dat.loc.sg. Eng: s/he, they զքահանայապետութիւննքահանայապետութիւն: noun.acc.sg.def. Eng: chief priesthood ունել.ունել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: have, take քանզիքանզի: conj. Eng: for աւրէնքնօրէնք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: law զողջանդամսնողջանդամ: adj.acc.pl.def. Eng: healthy հրամայենհրամայել: verb.pres.3per.pl. Eng: order կացուցանելկացուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: stand քահանայս:քահանայ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: priest Եւեւ: conj. Eng: and Փասայելprop. եղբայրprop. Հերովդիprop. իւրովիիւրովի: adv. Eng: peculiar, on one's own զարկեալզարկանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: strike զգլուխգլուխ: noun.acc.sg. Eng: head իւրիւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her զքարի`քար: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: rock առաքեցաւառաքել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: send բժիշկբժիշկ: noun.nom.acc.sg. Eng: doctor յԱնտիգոնեայ,prop. իբրիբր: prep. Eng: as if թէթէ: conj. Eng: that բժշկելբժշկել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: heal զնա.նա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ելիցprop. զվէրնվէր: noun.acc.sg.def. Eng: wound նորանա: pron.gen.sg. Eng: s/he, they թունաւորթունաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: poisonous դեղովքդեղ: noun.ins.pl. Eng: medicine եւեւ: conj. Eng: and վախճանեցոյց:վախճանեցուցանել: verb.aor.3per.sg. Eng: end, terminate

Եւեւ: conj. Eng: and Բարզափրանայբարզափրան: for. Eng: governor հրամանհրաման: noun.nom.acc.sg. Eng: order տուեալտալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: give Գնէլոյprop. տակառապետինտակառապետ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wine-keeper արքայիարքայ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: king Հայոցprop. յԵրուսաղէմprop. զՀերովդէսprop. որսալ.որսալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: hunt իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and Գնէլprop. զՀերովդէսprop. արտաքսարտաքս: adv. Eng: exile քանքան: conj./prep. Eng: than զպարիսպնպարիսպ: noun.acc.sg.def. Eng: wall ելանելելանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: go out պատրէր.պատրել: verb.past.3per.sg. Eng: deceive զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which չառեալչ: not; առնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take յանձնանձն: noun.acc.sg. Eng: person, soul, self Հերովդի,prop. այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not եւսեւս: adv. Eng: again կալprop. իի: prep. Eng: in, at, to, from քաղաքինքաղաք: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: city իշխեաց,իշխել: verb.aor.3per.sg./imp.sg.med. Eng: rule երկուցեալերկնչել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: fear իի: prep. Eng: in, at, to, from պատառմանէպատառումն: noun.abl.sg. Eng: tearing Անտիգոնեանցն,prop. իի: prep. Eng: in, at, to, from գիշերիգիշեր: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: night իի: prep. Eng: in, at, to, from ծածուկծածուկ: adj.nom.acc.sg. Eng: cover ընտանեաւքնընտանի: noun.ins.pl.def. Eng: tame հանդերձprop. առprop. Եդոմայեցիսprop. փախչէր.փախչել: verb.past.3per.sg. Eng: flee իի: prep. Eng: in, at, to, from Մասադանprop. յամուրնամուր: adj.acc.loc.sg.def. Eng: strong թողեալթողուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: forgive, permit զընտանիսն`ընտանի: noun.acc.pl.def. Eng: tame ինքնինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self իի: prep. Eng: in, at, to, from Հռոմprop. փութայրփութալ: verb.past.3per.sg. Eng: hurry հասանել:հասանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: arrive Բայցբայց: conj. Eng: but զաւրքնզօր: noun.acc.sg.def. Eng: army, force Հայոցprop. ձեռնտուութեամբձեռնտուութիւն: noun.ins.sg. Eng: assistance Անտիգոնեանցնprop. յԵրուսաղէմprop. մտանէին`մտանել: verb.past.3per.pl. Eng: enter ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what ումեքոք: pron.dat.loc.sg. Eng: one վնասեալ,վնասել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: harm բայցբայց: conj. Eng: but միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only զՀիւրկանուprop. զինչսնինչ (գոյք): noun.acc.pl.def. Eng: thing առնուինառնուլ: verb.past.3per.pl. Eng: take աւելիաւելի: adj.nom.acc.sg. Eng: more քանքան: conj./prep. Eng: than զերեքարիւրերեքհարիւր: num. Eng: three hundred քանքար:քանքար: noun.nom.acc.sg. Eng: grace Եւեւ: conj. Eng: and ընդընդ: prep. Eng: with, during, for գաւառնգաւառ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: province ասպատակեալ`ասպատակել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: oppress զհիւրկանեանսնprop. առեալառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take աւերէին.աւերել: verb.past.3per.pl. Eng: ruin զՄարիսացւոցprop. քաղաքնքաղաք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: city գերիգերի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: slave առեալ,առնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take թագաւորթագաւոր: noun.nom.acc.sg. Eng: king կացուցանէինկացուցանել: verb.past.3per.pl. Eng: stand զԱնտիգոնոս:prop. Եւեւ: conj. Eng: and կապեալկապել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: tie զՀիւրկանոսprop. ածենածել: verb.pres.3per.pl. Eng: drive Տիգրանայprop. հանդերձprop. գերութեամբն.գերութիւն: noun.ins.sg.def. Eng: slavery եւեւ: conj. Eng: and Տիգրանprop. հրամանհրաման: noun.nom.acc.sg. Eng: order տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give Բարզափրանայբարզափրան: for. Eng: governor նստուցանելնստուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: seat զգերինգերի: noun.acc.sg.def. Eng: slave Հրէիցprop. որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from Մարիսացւոց`prop. իի: prep. Eng: in, at, to, from քաղաքնքաղաք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: city Շամիրամայ:prop. Եւեւ: conj. Eng: and Տիգրանայprop. ոչոչ: part. Eng: not աւելիաւելի: adj.nom.acc.sg. Eng: more բաւեալբաւել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: enough քանքան: conj./prep. Eng: than զերեամերեամ: adj.acc.sg. Eng: three years յետյետ: post. Eng: after այնորիկ`այն: pron.gen.sg. Eng: that վախճանի,prop. թագաւորեալթագաւորել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: reign, rule ամսամ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: year երեսուներեսուն: num. Eng: thirty եւեւ: conj. Eng: and երիս:երեք: num. Eng: three

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization