Juansher's Georgian Chronicle: Chapter VII

Juansher's

Concise History of the Georgians

VII

 

At that time Iran was ruled by K'arse-Sharvan [Artashir, c. 221-241], son of Sasan, who did away with the Arshakunis, presently called Biwroyk'. Xosrov, king of Armenia, fought with him aided by Asparagur [Aspacures/Asp'agur I, 265-84] who sent the Lexs, Leks, Ossetians and Khazars via the Caucasus Gate to great king Xosrov. [Xosrov] entered Iran with a motley band, struck the Iranian army, and put the king of Iran, Karseshar—Artashir himself—to flight. Following this, Artashir consulted with his grandees regarding what they should do about the Armenian king who had harassed them for ten years. Then a certain relation of Xosrov's, named Anak, came forward and said in the presence of everyone: "You should serve Xosrov by paying taxes, to preserve the Iranians from his evil". Secretly approaching [Artashir's] ear, he said: "I shall go to him [filled] with family affection, as someone having rebelled from you, and I shall slay him treacherously." Which is just what he did. [Anak] came to [Xosrov] together with his brother, and at the onset of the following year he killed him during a hunt. [Anak] then wanted to escape to Iran, but he and all his people died, excepting two boys whom their dayeaks took and ran off with—one fleeing to the Byzantine area, and one to Iran. 


When the king of Iran heard about this, he came to Mts'xet'a ... [lines missing]. He swore an oath to them and enthroned the five year old lad Mihran [Meribanes/Mirian III, 284-361], and designated his dayeak Mirvanos [Mirvanoz] as district-chief and the boy's nourisher. [Artashir] left with him 40,000 select Iranian cavalry and stated that 5,000 of them should remain with the king while the rest should camp in Heret' and fight the Khazars. [Furthermore he said] that his son should worship fire as well as the idols of Iberia, since the Iberians had requested that they not be removed from their religion. "For," they said, "it is better that we die than abandon the precepts of our fathers." The Iranian king arose and went to his own land via the base of [Mt.] Caucasus, capturing the mountain valley. Now Mirian, who had grown up and reached manhood, loved the Iberians. He used their language and worshipped the five images near the fire-temple. In his fifteenth year, his wife died, so they brought him a woman from Pontus, Anna [Nana], daughter of Ulitos [?Olympus]. Mirian was always fighting the Khazars, because the latter were trying to take Darband, to open that gate and descend on Iran. But Mirian did not allow them to do so. 


In the 40th year of [Mirian's] reign, his father Artashir died and his younger brother, Bartam, reigned. When Mirian heard this he went to Baghdad with a multitude of troops and he himself attempted to take the Iranian kingdom, as the senior brother, "Because," he said, "I am abroad, and uneasy because of fighting the Khazars, to prevent them from crossing over into Iran." But his brother insulted him as the son of a concubine, and said that it was fitting that he himself should have the kingdom since his father had placed the crown on his head with his own hands and had established him on the throne in writing. Then he gave to Mirian Jozret' and half of Syria, Atrpatakan, Armenia, Movkan and Heret' and confirmed that which he had held previously. Mirian turned to the Ossetian area and conquered [the people] for he had heard that they were raiding Iberia (knowing that it was a passageway to Iran). Mirian reached as far as Xazaret' [i.e., to the Khazars] turned through the Dualet' region and came to Mts'xet'a. After this the Khazars invaded Darband and Mirian went against them and was occupied for many days.


At that time Xosrov's son, Trdates, demonstrated great valor in Greece. There he had seized the king of the Goths who had been harassing the Greeks. As a result of this he was crowned by them, returned to his patrimony, and killed all the foreign troops he found there [including] Mirian's forces. Now Mirian brought to his aid his relative Peroz, giving him his daughter in marriage so that he might have [more] power, since a grave threat had come to Iberian land and to all Iran. In those days Mirian's third brother ruled in Iran. He sent [a message] to Mirian that he should take his troops and go against Armenia and Greece. He went before him with all his strength and crushed a great host, beyond calculation. They entered Armenia and took many captives, for Trdat was unable to challenge them because of their multitude. Instead, he remained in the land's fortified places. Taking the Armenians with them, they crossed over to the land of Greece, demolishing, killing and plundering without a care. There [the Byzantine] king, Constantine, was unable to fight with them and was in a great crisis. Then a vision in a dream informed him that if he would worship God Who was crucified, he would vanquish their incalculable army by the power of the Cross. He so moved. Having the sign of the Cross as a guide, he came against them, struck them through the might of Christ, killing with the sword until only very few survivors [remained, who] escaped by a hairsbreadth to the kings of Iran and Iberia. Mirian then entered the stronghold of Mts'xet'a. Knowing that all the select [warriors] of Iberia and Iran had been lost, he felt deep sorrow, and was perturbed. Coming to his senses, he sent envoys to Constantine the Great requesting peace from him so that he would serve him. Similarly, he dispatched [envoys] to Trdates the Great. They heeded him and made peace. Constantine took Mirian's son, Bahk'ar [Bak'ar/Bakur], as a hostage. Trdat gave his daughter, Salome, to Mirian's son, named Rev, and resided at Och'ormi.

 

Ջուանշէրի


Համառօտ Պատմութիւն Վրաց


Է


Յայնմ ժամանակի թագաւորեաց Պարսից Քարսէ-Շարվան, որդի Սասանայ, որ եբարձ զԱրշակունիս, որ կոչին արդ բիւրոյք: Եւ թագաւորն Հայոց Խոսրով կռուէր ընդ նմա՝ օգնականութեամբն Ասպարագուրայ, որ ածէր ընդ դուռն Կովկասու զԼեխս եւ զԼեկս եւ զՕսս եւ զԽազիրս՝ առ թագաւորն մեծ Խոսրով: Եւ մտանէր նա բազմախուռն ամբոխիւ ի Պարսս, հարկանէր զզօրսն Պարսից. եւ փախստական լինէր թագաւորն Պարսից Քարսէշար, որ նա ինքն է Արտաշիր: Խորհէր այնուհետեւ ընդ մեծամեծս իւր թէ զի՛նչ արասցեն յերեսաց թագաւորին Հայոց, որ տասն ամ նեղէր զնոսա: Ապա յառաջ եկաց ոմն ազգային Խոսրովու, անուն Անակ կոչեցեալ, եւ ասաց ի լուր ամենեցուն. Պարտ է քեզ ծառայել հարկատրութեամբ Խոսրովու, եւ հանդարտին Պարսք ի չարեաց նորա: Եւ գաղտ մերձեալ յականջս նորա՝ ասաց. Երթայց առ նա ընտանութեամբ սիրոյ, որպէս ապստամբեալ ի քէն, եւ սպանից զնա նենգութեամբ: Զոր եւ արարն իսկ: Եւ եկն առ նա հանդերձ եղբարբն իւրով. եւ ի գալ միւսոյ ամին՝ ի յորսս սպան զնա, յորժամ կամէր ելանել ի Պարսս: Եւ մեռաւ ինքն եւ իւրքն ամենայն, բայց ի յերկուց տղայոց, զոր առեալ դայեկացն՝ փախեան ոմն ի կողմն Յունաց եւ ոմն ի Պարսից:


Եւ լուեալ զայս թագաւորին Պարսից՝ եւ եկն ի Մցխիթա. եւ ետ նոցա երդումն, եւ թագաւորեցոյց նոցա զմանուկն Միհրան հնգամեայ. եւ կացոյց գաւառապետ եւ սնուցող տղային զդայակն իւր զՄիրվանոս, թողեալ առ նմա քառասուն հազար յընտիր արանց Պարսից. եւ ասաց՝ հինգ հազար ի նոցանէ լինել առ թագաւորին, եւ այլն նստցին ի Հերեթ, եւ կռուիցին ընդ Խազրաց, եւ զի պաշտեսցէ որդի նորա զհուր, եւ երկիր պագցէ կռոցն Վրաց. քանզի զայն հայցեցին Վիրք՝ զի մի՛ հանցէ զնոսա ի կրօնից իւրեանց, զի Լաւ է, ասեն, մեռեալ մեզ, քան ի բաց կալ յօրինաց հարցն մերոց: Եւ խաղաց թագաւորն Պարսից, եւ գնաց առ ստորոտովն Կովկասու յաշխարհն իւր, գերելով զծործորս լերինն: Իսկ Միհրան սնեալ եւ հասեալ յարս՝ սիրեաց զՎիրս, եւ նոցա լեզուաւն վարէր, եւ երկրպագէր հինգ 2 պատկերաց առընթեր կրակարանին: Եւ ի հնգետասան ամի նորա մեռաւ կինն. եւ բերին նմա կին ի Պոնտոսէ՝ զԱննա՝ դուստր Ուիլտոսի: Եւ միշտ կռուէր Միհրան ընդ Խազիրս. քանզի ջանս եդին Խազիրք առնուլ զԴարբանդն, եւ բանալ զդուռն զայն, եւ ելանել 'ի վերայ Պարսից. եւ ոչ տայր նոցա թոյլ Միհրան:


Ի քառասուն ամին սորա մեռաւ հայր նորա Արտաշիր, եւ էառ զթագաւորութիւնն կրտսեր եղբայր նորա Բարտամ: Եւ յորժամ լուաւ Միհրան՝ չոգաւ ի Բաղդատ բազմութեամբ զօրաց, եւ յինքն առնուլ ջանայր զթագաւորութիւնն Պարսից՝ որպէս զաւագ եղբայր. զի յօտարութեան կամ, ասէր, եւ անհանգիստ ի մարտից Խազրաց, զի մի՛ տաց նոցա անցանել ի Պարսս։ Իսկ եղբայր նորա նախատէր զնա՝ որպէս զհարճորդի, եւ իւր ասէր անդ զթագաւորութիւնն, զի հայրն՝ ձեռամբ իւրով եդեալ էր զթագն ի գլուխ նորա, եւ գրով հաստատեալ զնա յաթոռ իւր։ Ապա ետուն Միհրանայ զՋօղրէթ եւ զկէս երկրին Շամայ. եւ զԱտրպատական եւ զՀայս եւ զՄովկան եւ զՌան եւ զՀերեթ, եւ հաստատեցին զոր յառաջագոյն ունէր։ Եւ դարձաւ Միհրան ի կողմանս Օսեթայ, եւ գերեաց զնոսա. քանզի լուաւ եթէ ասպատակեցին նոքա ի Վիրս, գիտացեալք զերթն նորա ի Պարսս։ Եւ եհաս Միհրան մինչեւ զԽազարէթ, եւ դարձաւ ընդ կողմանս Դուալեթոյ, եւ եկն ի Մցխիթա։ Ակնի այսորիկ արշաւեցին Խազիրք ի Դարբանդն, եւ չոգաւ Միհրան ընդդէմ նոցա կալ աւուրս բազումս։


Յայնմ ժամանակի որդին Խոսրովու Տրդատէս՝ քաջութիւն մեծ ցուցեալ ի Յոյնս, եւ ըմբռնեալ անդ զթագաւորն Գոթացւոց զնեղիչն Յունաց, եւ վասն այսորիկ պսակեալ ի նոցանէ դառնայր ի հայրենիս իւր, եւ սատակէր զամենայն օտարս՝ զորս գտանէր եւ զզօրսն Միհրանայ։ Իսկ Միհրան եբեր զազգական իւր զՊերոզ յօգնութիւն իւր, տուեալ նմա ի կնութիւն զդուստր իւր, թերեւս կարէր, զի մեծ տագնապ հասուցանէր Վրաց աշխարհին եւ ամենայն Պարսից։ Յաւուրսն յայնոսիկ թագաւորէր երրորդ եղբայրն Միհրանայ ի Պարսս. եւ առաքեաց առ Միհրան՝ զի առեալ զկարողութիւնն իւր՝ գնասցէ ըչնդդէմ ի Հայս եւ ի Յոյնս։ Եւ չոգաւ ընդ առաջ նմա ամենայն ուժով իւրով, եւ կոտորեցին ամբոխ յոյժ, որ զանցանէր զչափով համարու։ Եւ մտին ի Հայս, եւ առին գերի յոլով. զի Տրդատ ոչ կարաց պատահել նոցա՝ սակս բազմութեան նոցա, այլ մնաց յամուրս աշխարհին։ Իսկ նոցա առեալ զՀայս՝ անցին յաշխարհն Յունաց, քանդէին, կոտորէին, եւ աւար հարկանէին յանհոգս։ Եւ թագաւորն նոցա Կոստանդիանոս ոչ կարէր կռուել ընդ նոսա, եւ կայր ի մեծ տագնապի։ Յայնժամ տեսիլ երազոյ ազդ եղեւ նմա՝ եթէ պաշտեսցէ զխաչեալն Աստուած՝ յաղթեսցէ զօրութեամբ խաչին՝ անհուն բանակի նոցա։ Զոր եւ արարն իսկ. եւ առաջնորդ արարեալ զնշան Խաչին՝ եկն ի վերայ, եւ եհար զնոսա զօրութեամբն Քրիստոսի՝ կոտորմամբ սրոյ, մինչեւ յոյժ սակաւուք մազապու լինել թագաւորացն Պարսից եւ Վրաց։ Այլ Միհրան մտեալ յամուրն Մցխիթայ, եւ գիտացել եթէ կորեան ամենայն ընտիրքն Վրաց եւ Պարսից՝ խոր տրտմութիւն զգենոյր, եւ կայր ի տագնապի. եւ եկեալ ի միտս՝ յղէ դեսպանս առ Մեծն Կոստանդիանոս, եւ խնդրէ ի նմանէ զհաշտութիւն՝ զի ծառայեսցէ նմա. նոյնպէս եւ առ Մեծն Տրդատէս առաքեաց։ Եւ լուան նմա, եւ արարին խաղաղութիւն։ Կոստանդիանոս էառ զորդին Միհրանայ զԲահքար՝ պատանդ. եւ Տրդատ ետ զդուստր իւր զՍողոմէ՝ որդւոյն Միհրանայ՝ որ Րէուն կոչէր՝ ի կնութիւն, եւ նստաւ յՈչորմի։Next chapter


Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization