Juansher's Georgian Chronicle: Chapter V

Juansher's

Concise History of the Georgians

V

 

Subsequently Eruand ruled Armenia and took [territory] from the Iberians: Artahan to the Kur River and the city of Tsonda. And he settled devil-speaking men there, and named it K'ajatun [Home of the Braves]. The Iberian kings P'arsman and Kaos died sadly. Now Smbat Biwrat killed Eruand and enthroned his brother Artaban. 


Then Azork and Armazel, the kings of Iberia, called on the two brothers Bazuk and Anbazuk, kings of the Leks and Ossetians, for aid. And they gathered with them the Pachanik', Jikk', Durdzukk' and Didok'. The entire' Iberian army assembled at one place and unexpectedly entered the land of Armenia while it was unprepared. They captured Shirak and Vanand as far as Basen, then turned to the plain of Naxjawan taking much booty. They passed through the P'arisos Gate and hurriedly crossed the Kur River. Then, going to Kambech, they encamped on the Iori river. Smbat assembled the Armenian army and went after them, as far as the Kur River. He dispatched emissaries, saying to them: "You are forgiven for those Armenians you have slain, and you may keep the loot and booty taken, but return the living captives you have." However [the Iberians] having grown arrogant, replied very sternly to him, saying that they were coming against [the Armenians] to capture [Smbat] as well. When Smbat heard this he crossed the Kur river and went against them like a lion. The Ossetian king Bazuk wanted single combat with [Smbat], and died at his hands—the spear penetrating through his breast a cubit's length. His brother Anbazuk went against [Smbat], but he too was struck by the spear and fell dead. [Smbat] said: "Let this be revenge for the Armenian women and innocent children you killed." Then both armies clashed in a frightful way and until evening countless [soldiers] fell on both sides. The defeated northerners fled, and the Armenian army mercilessly cut them down until very few were left; [the survivors] were saved by the night. Both Iberian kings, wounded, escaped to Mts'xet'a. Smbat successfully entered K'art'li and destroyed the country. He built the fortress of Samts'xe in the Undzerxe country and left their auxiliary Tsunda troops which had submitted to him. 


Now the Iberian kings Azork and Armazel, taking the Ossetians along, struck the Armenian country by the Nuste river and by the Parxar [mountains], that is, Tayk', and also by the Ashots' road. Then Artaban, king of Armenia, went against Iberia and besieged Mts'xet'a for five months, pulling the land apart until they beseeched him for reconciliation so that the Iberians and Ossetians would serve them [the Armenians]. [Artaban] heeded them, set taxes, and then the Armenian king departed and assaulted the Greeks and Iranians. Left alone, the Iberians and Ossetians commenced raiding Armenia. Artaban sent his son Zareh against them with few troops. Having gone, [Zareh] was captured by them like a child, at a place called lake Ts'ilx. The Ossetians wanted to kill him to avenge the blood of their kings, but the Iberians prevented this so that by means of [Zareh] they might regain their territories which the Armenians had taken. So they imprisoned him at Dalara. Now the Armenians did nothing for three years, but then Smbat went to the T'reghk' country with the king's sons, Artawaz and Tigran, and the entire Armenian army. The Iberian kings fortified themselves and left the country and requested peace, giving them the king's son as a surety. They promised the following service: "to use money struck in the language and name of [your] Armenian king, and should an enemy come against you, both of us Iberian kings will live and die [aiding] you; and should you go to war against another people, ten thousand armed Iberians shall accompany you." The Armenians agreed to this and returned to the Iberians those territories they had taken: Tsunda, Dmuis, Jawaxet' and Artahan. And the Armenians, Iberians and Ossetians became one nation. 

 

Ջուանշէրի


Համառօտ Պատմութիւն Վրաց


Ե


Յետ այսոցիկ թագաւորեաց Հայոց մեծն Երուանդ, եւ էառ ի Վրաց զԱրտահան, մինչ ցԿուր գետ, եւ զքաղաքն Ծօնդայ. եւ բնակեցոյց ի նմա մարդ դիւախօս, եւ անուանեաց զնա Քաջատուն: Եւ մեռան թագաւորքն Վրաց տրտմութեամբ, Փարսման եւ Կայոս: Իսկ Սմբատ Բիւրատայ՝ սպան զԵրուանդ, եւ թագաւորեցոյց զեղբայր նորա զԱրտաբան:  


Յայնժամ թագաւորքն Վրաց՝ Ազուկ եւ Ազմայէր, կոչեցին յօգնութիւն զԼեկաց եւ զՕսաց թագաւորքն, երկու եղբարք, զԲազուկ եւ զԱնբազուկ: Եւ ածին նոքա ընդ ինքեանս զՊաճանիկք եւ զՋիկք, զԴարձուկք եւ զԴիդօք. եւ զօրքն Վրաց առ հասարակ ի մի վայր եկեալ, մտին յանկարծուստ յաշխարհն Հայոց, մինչդեռ անկազմ կային նոքա, եւ գերեցին զՇիրակ եւ զՎանանդ մինչեւ ցԲասեն. եւ դարձան ի դաշտն Նախջաւանու, եւ առին աւար բազում. եւ ելին ընդ դուռն Փառիսոսոյ, եւ փութով անցին ընդ Կուր գետ. եւ երթեալ ի Կամբէճ, բանակեցան ի վերայ Իօրի գետոյն: Իսկ Սմբատայ ժողովեալ զզօրս Հայոց, չոգաւ զկնի նոցա մինչեւ ցԿուր գետ. եւ արձակեաց դեսպանս, եւ ասէ ցնոսա. զոր սպանիք ի Հայոց՝ թողեալ ձեզ, եւ զոր ունինք կենդանի՝ այսրէն դարձուցէք: Իսկ նոքա հպարտացեալ խստագոյնս պատասխանեցին նմա, որպէս թէ դառնալոյ են ի վերայ՝ զի զնա եւս առնուցուն: Եւ լուեալ Սմբատ՝ էանց ընդ գետն Կուր, եւ դիմեաց առ նոսա առիւծաբար: Իսկ թագաւորն Օսաց՝ Բազուկ խնդրեաց մենամարտիլ ընդ նմա, եւ մեռաւ ի ձեռաց նորա, անցուցեալ զնիզակն թափ ընդ լանջսն կանգուն մի: Եւ եղբայր նորա Անբազուկ դիմեաց ընդդէմ նորա. եւ զնա եւս եհար նիզակաւն եւ անկաւ մեռեալ. եւ ասէ. Վրէժխնդրութիւն լիցի այս՝ Հայոց կանանց եւ անմեղ մանկանց՝ սպանելոցն ի ձեռաց ձերոց: Եւ խառնուեցաւ ամենայն բանակն ընդ միմեանս յոյժ ահաւորապէս, եւ անկան յերկու կողմանց անթիւք մինչեւ ցերեկոյ. եւ պարտեալ հիւսիսայնոցն զփախուստ առին. եւ յանխնայս խոցոտէին ընկենուին ի նոցանէ զօրքն Հայոց, մինչեւ ցմնալ յոյժ սակաւուց, զորս գիշերն ապրեցուցանէր: Եւ թագաւորքն երկոքին Վրաց խոց առած՝ զերծան անկան ի Մցխիթա: Իսկ Սմբատ յաջողութեամբ մտեալ ի Քարթլ՝ աւերեաց զերկիրն. եւ շինեաց բերդ մի յերկիրն Ունձըրխւոյ՝ զՍամցխէ, եւ եթող անդ զօրս օգնական Ծունդացւոցն՝ որք հնազանդեցան նմա:  


Իսկ թագաւորքն Վրաց Արզուկ եւ Ամզիէր, առեալ ընդ ինքեանս զՕսաց ազգն, հարկանէին զերկիրն Հայոց՝ առ գետովն Նուստէ, եւ առ Պախարաւ՝ որ են Տայք, եւ առ ճանապարհին Աշոցաց: Ապա թագաւորն Հայոց Արտաբան խաղաց 'ի վերայ Վրաց, եւ նստաւ ի վերայ Մցխիթայ հինգ ամիս՝ քանդելով զաշխարհն, մինչեւ յողոք անկեալ խնդրեցին զհաշտութիւն, զի ծառայեսցեն նոցա Վիրք եւ Օսք: Եւ լուաւ նոցա, եւ եդ հարկս, եւ գնաց ի նոցանէ թագաւորն Հայոց, եւ գոռայր ընդդէմ Յունաց եւ Պարսից: Եւ պարապ առեալ Վրաց եւ Օսաց, ասպատակէին ի Հայս: Եւ Արտաբան առաքեաց զորդի իւր զԶարեհ զնդդէմ նոցա սակաւաձեռն. եւ նորա գնացեալ՝ իբրեւ զմանուկ ըմբռնեցաւ ի նոցանէ ի տեղին՝ որ կոչի Ցիլխ լիճ. եւ կամեցան Օսքն սպանանել զնա վասն արեան իւրեանց թագաւորացն, եւ արգելին Վիրք, զի առցեն նովաւ զսահմանս իւրեանց՝ զոր առեալ էին Հայք. եւ արգելին զնա ի Դալարա: Իսկ Հայք ոչ արարին փոյթ զամս երիս. ապա զկնի ամաց երից գնաց Սմբատ որդւովք թագաւորին, Արտաւազաւ եւ Տիգրանաւ, եւ ամենայն զօրօքն Հայոց յերկիրն Թռեղաց: Իսկ թագաւորքն Վրաց ամրացան, եւ գաղթեցին զերկիրն, եւ խնդրեցին զհաշտութիւն, տալով ի նոսա պատուով զորդի թագաւորին, եւ խոստացան ծառայութիւն այսպէս. զդրամն գրով եւ անուամբ Հայոց թագաւորին վարել, եւ թէ գայ թշնամին ի վերայ ձեր, երկոքին թագաւորքս Վրաց պատերազմ ընդ այլում ազգի, տասն հազար սպառազէն ի Վրաց գան ընդ ձեզ: Եւ հաւանեալ այսմ հայոց, անդրէն դարձուցին զառեալ սահմանն Վրաց, զԾունդա, զԴումիս, զՋաւխէթ եւ զԱրտահան. եւ եղեն Հայք եւ Վիրք եւ Օսք՝ ազգ մի:  

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization