Juansher's Georgian Chronicle: Chapter II

Juansher's

Concise History of the Georgians

II

 

At this time the Khazar people, having grown powerful, fought with the Lek and Kovkas people. In their affliction, [the attacked] requested the aid of the six peoples comprising the House of T'orgom, who were then dwelling in joy and peace. This they did willingly and readily. They crossed Mount Caucasus and captured the country of the Khazars, thanks to Dutsuk, son of Tirit'is, who had called upon them for assistance. Subsequently the Khazars assembled again, chose a king, formed into a large army, and came through the Darband Gate against the T'orgomeans. [They came] as far as the plain of Ararat and Masis, and killed and enslaved, for they were a countless host. Remaining were solely the Tsmak fortress-cities, Moxraberd, Xunan, Shamshoylte, Dabi and Egris. The Khazars also discovered yet another gate called the Darial. They commenced coming to raid the T'orgomeans and placed them under taxation. The Khazar king gave the first Armenian and Georgian captives to his son Uovbos, together with part of the Caucasus, from the Ghamek river to the end of the mountain by the west. With his people Uovbos built up his country called Oset'. Now a certain Derdzuk, a prominent man among Kovkas' sons, went and fortified himself into the mountain's defiles and paid taxes to the Khazar king. And he named the place Durdzket'. Now the same Khazar king gave to his cousin (father's brother's son) a part of Lekan, from the Darband sea in the east as far as the river west of Ek, also giving him captives from Aghbania and Movkan. And there he built his dwelling place. A son of Lekan, a certain Xuzun, went to the mountain caves and built the city Xuzunis after his own name. After the passage of much time, all the peoples of the north became tributary to the Khazars.


After this the people of Nimrod grew in the East and a man named Abriton appeared among them. They say about him that by using sorcery he bound in irons on the uninhabited mountain Rayis the prince of the snakes, called Biwraspi, as is written in the book of the Iranians. He made many peoples tributary, ruled Iran, and dispatched his military commander—a descendent of Nimrod—to the country of Iberia/Georgia. He came, destroyed cities and fortresses, killed those Khazars he found, and ruled the country. He built Daruband by the seashore. It means "Closed Gate." This Adarmos built Mts'xet'a with stones mortared with lime, and started [constructing] the wall [extending] from Amraz mountain to the Kur river. And prior to this, Iberia, which is K'art'li, did not know the art of lime and stone. Now when Abriton was dividing among his three sons [the peoples] he had subjugated, he gave the Iranians and the Iberians to one son named Iarederax. Adarmos lived as prince of Iberia for many years. After him his place was occupied by four chiefs. After this, discord appeared among the sons of Abriton, and two brothers allied and slew Ariadarex. Finding the time opportune, the Iberians, aided by the Ossetians, killed the chief of the Iranians while he was diverting himself in the country. They also killed others from his army, and remained unconcerned about the Iranians. However the country of Aghuania and Heret' remained with Iran. After this the king of Iran, named K'ekapos [Kay Kavus], once more grew powerful. He came to Movkan and Heret' and planned to enter Leket'. But the chief of the Lek was a relation of Xuzanix and a sorcerer. By enchantment he blinded K'ekapos and his soldiers. They turned back and thereupon their eyes were opened. Placing Iberia under taxation, they departed.


At this time wondrous stories spread about concerning Moses, the friend of God, that he had crossed through the Red Sea with the twelve tribes, 60,000 strong, and was living in the wilderness of Sinai where they ate bread which fell from Heaven—mana. When all the pagans heard this they praised and blessed the God of Israel.


In this period all the T'orgomean peoples, united with the Armenians, stood off from Iran, fortifying cities and keeps. The embittered K'ekapos [Kay Kavus] sent his commander, P'araborot [Fariborz], against the T'orgomeans with many troops. The Armenians and Iberians went before them in Atrpatakan, and striking forth killed many of them. P'araborot fled with a few men. Angered, K'ekapos dispatched his grandson named K'ue Xosrov [Kay Khosrow], son of Biuab the Fair (who was killed by the Turks). The Armenians and Iberians were unable to resist him and were trampled beneath his feet. [K'ue Xosrov] designated his officials and built in Atrpatakan a house of prayer, after their faith, then returned to his own country. He commenced fighting the Turks, who had slain his father. Some men of the Turks—twenty-eight houses—fled from him and came to the tanuter of Mts'xet'a requesting of him a cave on the eastern side of the city. They walled this dwelling place of theirs and named it Sarakine, which means Iron Mine. Since K'ue Xosrov was too preoccupied to concern himself with the Armenians and Iberians, [the latter] gathered strength and killed the Iranian prince and built fortresses.


In the same period there came to the country of Iberia some fugitives from the Greeks, Syrians, and Khazars who were harassed by their enemies. [The Iberians] accepted them to aid themselves against the Iranians. Also at that time came Jews who had escaped from Nebuchadnezzar, who had captured Jerusalem. And they requested a place for worship from the tanuter of Mts'xet'a; and he gave them [an area by] a stream on the Arag river called Zanaw, now called Xerk. Up to this point the language of Iberia was Armenian. But then [the Iberians] started to be changed by the peoples dwelling among them, and there occurred a mixing up of everything, leading to that which is presently called Georgian. Subsequently they elected a religion and a conduct more immodest and indecent than all people's. For in marriage they made no differentiation among [the same and related] lines, they ate every creeping reptile, insect, and carrion, and had no graves.


Now after this, once more still another Iranian king named Spandiar, son of Vashdapish [Gushtasp], came against Armenia and Iberia. But when he reached Atrpatakan, he heard the bad tidings that the nation of the Turks had killed his father's brother. He departed thence to T'urk'astan, while Armenia and Iberia relaxed. Following this, Spandiar's son Vahram (also called Artashesh), ruled Iran as king. He was stronger than all the [previous] kings of Iran. He took Babylon and placed under taxation Asorestan, Greece and Iberia.


At that time six languages were spoken in Iberia: Armenian, Khazar, Syriac, Hebrew, Greek, and the result of their commingling, Georgian.

 

Ջուանշէրի


Համառօտ Պատմութիւն Վրաց


Բ


Յայնմ ժամանակի զօրացեալ ազգն Խազրաց կռուէին ընդ ազգին Լեկաց եւ Կովկասու. որք անկեալ ի կարիս՝ խնդիր արարին ի տունն Թորգոմայ վեց ազգաց, որք ի խնդութեան եւ ի խաղաղութեան կային յաւուրսն յայնոսիկ, գալ օգնել նոցա: Որք եւ չոգան իսկ յօժարութեամբ եւ կազմ պատրաստութեամբ, եւ անցին ընդ լեառն Կովկասու, եւ գերեցին զերկիրն Խազրաց ի ձեռն Դուծուկին, որդւոյն Տիրիթիսոյ՝ որ կոչեաց զնոսա յօգնականութիւն: Զկնի այսորիկ դարձեալ ժողովեցան Խազիրք, եւ եդին իւրեանց թագաւոր, եւ եղեն բանակ մեծ, եւ ելին ընդ Դուռն Դարբանդու ի վերայ Թորգոմայ՝ մինչեւ ցԱրարատու դաշտն եւ Մասեաց, եւ կոտորեցին եւ գերեցին զնոսա, զի էին անբաւք: Եւ մնացին միայն բերդաքաղաքքն ծմակայինք, եւ Մոխրաբերդն, Խունան, եւ Սամշոյլտէ եւ Դաբի եւ Էգրիս: Եւ գտին Խազիրքն դուռն մի այլ, որ ասի Դարիալայ. եւ յաճախեցին զգալն ասպատակաւ ի վերայ Թորգոմայ, եւ արարին ընդ հարկաւ: Եւ զառաջին գերեալսն ի Հայոց եւ ի Վրաց՝ ետ թագաւորն Խազրաց որդւոյ իւրոյ Ուովբոսի, եւ մասն ինչ ի Կովկասու՝ յՂամեկայ գետոյնմինչեւ ցսպառումն լերինն առ արեւմտիւք: Եւ շինեաց Ուովբոս ազգաւն իւրով զերկիրն՝ որ կոչի Օսէթ: Իսկ Դերձուկ ոմն, այր երեւելի յորդւոցն Կովկասու, չոգաւ ամրացաւ յանձուկս լերինն, եւ տայր հարկս թագաւորին Խազրաց. եւ կոչեաց զանուն տեղւոյն՝ Դուրձկէթ: Այլ եւ նոյն թագաւորն Խազրաց ետ հօրեղբօրորդւոյն իւրոյ զմասն ինչ Լեկանայ, ի ծովէն Դարբանդայ յարեւելից՝ մինչեւ ցգետն յարեւմտից կողմն Եկայ, տալով նմա գերիս յՌինայ եւ ի Մովկանայ. եւ շինեաց նա անդ իւր բնակութիւն: Իսկ Խուզունի ոմն, յորդւոցն Լեկանայ, ել ի փապարս լերինն, եւ շինեաց քաղաք իւրով անուամբն զԽուզունիս: Եւ անցեալ ի վերայ ժամանակս բազումս՝ եղեն ամենայն ազգն հիւսիսոյ ընդ հարաւ Խազրաց:

 

Եւ յետ այսորիկ աճեաց ազգն Նեբրովթեայ ի կողմն արեւելից, եւ յայտնեցաւ այր մի ի նոցանէ Աբրիտոն անուն. զորմէ ասեն թէ կապեաց աղանդովք զիշխանն օձից յերկաթս, զկոչեցեալն Բիւրասպի, յանբնակ լերինն Րայիսայ, որպէս եւ գրեալ է ի մատեանս Պարսից: Սա արար ընդ հարկաւ զազգս բազումս, եւ տիրեաց տանն Պարսից, եւ առաքեաց զզօրագլուխն իւր ի ծննդոցն Նեբրովթայ յերկիրն Վրաց, որ եկեալ աւերաց զքաղաքս եւ զբերդս, եւ կոտորեաց՝ զորս եգիտ ի Խազրաց, եւ տիրեաց երկրին: Սա շինեաց յեզր ծովուն զԴարուբանդ, որ է Փակեալ-դուռն: Այս Ադարմոս շինեաց կրաշաղախ վիմօք զՄցխիթա, եւ սկիզբն արար պարսպոյ յԱմրազ լեառնէ մինչեւ ցգետն Կուր: Եւ ոչ գիտէր տունն Վրաց՝ որ է Քարթլ, զարուեստ կրոյ եւ քարի մինչեւ ցայս:

 

Իսկ ի բաժանելն Աբրիտենոյ զհնազանդեալսն իւր՝ երից որդւոցն, ետ զՊարսիկս եւ զՎրացիս միոյ որդւոյն, որոյ անուն էր Իարեդերախ: Եւ Ադարմոս կեցեալ իշխան Վրաց ամս յոլովս, եւ զկնի նորա այլ եւս չորք գլխաւորք փոխեցին զտեղի նորա: Յետ որոյ անկաւ խռովութիւն յորդիսն Աբրիտենոյ, եւ սպանին երկու եղբարքն միաբանեալք զԱրիադարեխ: Եւ գտեալ ժամանակ Վիրք, ածին յօգնութիւն զՅօսքն, եւ սպանին զգլխաւորն Պարսից յանդի ի զբօսանս, եւ զայլ եւս զօրս նորա կոտորեցին, եւ եղեն անհոգս ի Պարսից: Բայց երկիրն Ռանայ եւ Հերթոյ մնաց առ Պարսից: Յետ այնորիկ դարձեալ զօրանայր թագաւորն Պարսից, որոյ անունն էր Քեկապոս. եւ եկն ի Մովկան եւ ի Հերեթ, եւ խորհէր մտանել ի Լեկեթս. այլ գլխաւորն Լեկաց էր ազգային Խուզանիխոյ, եւ էր կախարդ. որ եւ դիւթութեամբ կուրացոյց զՔեկապոս եւ զօրս իւր. եւ դարձան յետս, եւ ապա բացան առք նոցա, եւ արարեալ ընդ հարկաւ զՎրաց երկիրն՝ գնացին։

 

Յայնմ ժամանակի սփռեցան զրոյցք զարմացման եթէ Մովսէս, բարեկամն մեծին Աստուծոյ, անցոյց ընդ ծովն Կարմիր ազգս երկոտասան, բիւրք վեց, եւ կան ի Սինա անապատի, եւ ուտեն մանանայ՝ հաց ի յերկնից իջեալ: Եւ լուեալ զայս՝ ամենայն հեթանոսաց, գովէին եւ օրհնէին զԱստուածն Իսրայէլի:

 

Յորում ժամանակի միաբանեալ ընդ Հայոց՝ ամենայն ազգին Թորգոմայ, ի բաց կացին ի Պարսից, ամրացուցեալ զքաղաքս եւ զդղեակս: Եւ զչարեալ Քեկապոս՝ առաքեաց ի վերայ Թորգոմայ զզօրագլուխն իւր զՓարաբորոտ զօրօք բազմօք. եւ գնացեալ ընդ առաջ նոցա Հայոց ի Վրաց, գտին զնոսա յԱտրպատական, եւ հարեալ ի դիմի՝ կոտորեցին զբազումս. եւ փախեաւ Փարաբորոտն սակաւուք: Եւ սրտմտեալ Քեկապոս, արձակեաց զթոռն իւր, զորդին Բիաբու Գեղեցիկի՝ սպանելոյ ի Թուրքաց, որում անուն էր Քուէ Խոսրով. եւ ոչ կարացին դիմանալ նմա Հայք եւ Վիրք, այլ կոխան եղեն ոտից նորա առհասարակ: Եւ կարգեաց իւր գործակալս, եւ շինեաց յԱտրպատական տուն աղօթից ըստ դենին իւրեանց, եւ գնաց յերկիր իւր. եւ սկսաւ կռուել ընդ Թուրքաց, որք սպանին զհայր նորա: Եւ փախեան ի նմանէ արք ոմանք ի Թուրքաց՝ տուն քսան եւ ութ, եւ եկին առ տանուտէրն Մցխեթոյ, եւ խնդրեցին ի նմանէ քարայր մի յարեւելից կուսէ քաղաքին, եւ պարսպեցին զնա տուն բնակութեան իւրեանց, եւ կոչեցին Սարակինէ, որ ասի Երկաթահանք: Եւ զի անպարապ էր Քուէ-Խոսրով ի Հայոց եւ ի Վրաց,, յայսմանէ ոյժ առեալ կոտորեցին զիշխանսն Պարսից, եւ կազմէին զամուրս:

 

Ի նմին ժամանակի եկին փախստականք ոմանք ի Յունաց եւ յԱսորոց եւ ի Խազրաց, նեղեալք ի թշնամեաց իւրեանց՝ յերկիրն Վրաց. եւ ընկալան զնոսա յաղագս օգնելոյ նոցա ընդդէմ Պարսից: Զայնու ժամանակօք եկին եւ Հրեայքն զերծեալք ի Նաբուգոդոնոսորայոր գերեալ էր զԵրուսաղէմ. եւ խնդրեցին ի տանուտեառնէն Մցխիթոյ տեղի հարկելոյ. եւ ետ նոցա ի վերայ գետոյն Արագոյ՝ աղբիւրն որ կոչի Զանաւ, եւ արդ իսկ ասի Խերկ՝ վասն հարկելոյն: Եւ մինչեւ ցայս վայր հայերէն էր լեզուն Վրաց. եւ ապա սկսան այլայլիլ յազգացն՝ որ բնակեցան ի մէջ նոցա, եւ եղեւ ամենեցունցն խառնակել, եւ յայս միացեալ՝ որ այժմ ասի վրացերէն: Եւ յայնմհետէ ընտրեցին կրօնս եւ վարս անպարկեշտս եւ զազիր քան զամենայն ազգ: Զի յամուսնութիւնն ընտրութիւն ազգի ոչ առնէին, եւ զամենայն զեռուն կայտառ ուտէին, եւ զճճիս եւ զմեռեալս, եւ ոչ գոյր նոցա գերեզման:

 

Իսկ զկնի այսորիկ եկն դարձեալ ա՛յլ ոմն թագաւոր Պարսից՝ Սպանդիար անուն, որդի Վաշդապիշոյ, ի վերայ Հայոց եւ Վրաց. եւ ի գալն յԱտրպատական՝ լուաւ բօթ գուժի եթէ սպանին ազգն Թուրքաց զհօրեղբայր նորա, եւ դարձաւ անդրէն ի Թուրքաստան, եւ հանգեան Հայք եւ Վիրք: Զկնի այնորիկ թագաւորեաց Պարսից՝ Վահրամ, որդի Սպանդիարին, որ եւ Արտաշէս. որ առաւել եղեւ զօրութեամբ քան զամենայն թագաւորսն Պարսից, որ էառ զԲաբելոն, եւ ընդ հարկաւ արար զԱսորեստան եւ զՅոյնս եւ զՎիրս:

 

Եւ յայնմ ժամանակի խօսէին ի Վիրս վեց լեզու, Հայերէն եւ խազրի, ասորի եւ եբրայեցի, յոյն, եւ որ ի խառնից նոցա հաւաքեցաւ՝ վրացին:

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization