Թուղթ Ընդհանրական Ներսեսի Կաթողիկոսի Հայոց. Մասն Բ

Թուղթ Ընդհանրական Ներսիսի Կաթուղիկոսի Հայոց

(Գրոց եւ աշխարհիկ բարբառովք)

Մասն Բ


Որոց առաջի պաղատիմք յաղաչանս՝ որ առ Աստուած, յաղագս ոգւոց ձերոց փրկութեան, բանալ զականջս մտաց ձերոց յունկնդրութիւն աստուածայնոց բանիցս այսոցիկ, զոր հանդերձեալ եմք ի պատուիրանաց Աստուծոյ դնել առաջի ձեր որպէս զի՝ առաջնորդեալք մեօք ի շաւիղս արդարութեան՝ արժանի եղիցի իւրաքանչիւրոք ի ձէնջ՝ միոյ օթեւանաց տան Հօր երկնաւորի լինել ժառանգաւոր: Հայցեմ եւ ես յամենեցունց՝ աղօթս առնել եւ վասն մեր՝ բարւոք տալ Աստուծոյ զհամար տնտեսութեանն, որ վասն ձեր, յորժամ կոչեցեալ պահանջիցէ ի մէնջ:

Որոնց առջեւը ձեր հոգիներուն փրկութեանը համար Աստուծոյ աղաչելով կը պաղատինք, որ ձեր միտքերուն ականջները բանայ, Աստուծոյ պատուիրանքներէն ձեզի զրուցելու համար պատրաստած այս Աստուածային խօսքերուս ունկնդիր ըլլալու, որպէս զի մեզմով արդարութեան շաւիղը մտնելով, ձեզմէ ամէն մէկը արժանի ըլլայ երկնաւոր Հօր տանը օթեւաններուն մէկուն ժառանգաւոր ըլլալու։ Նաեւ ես ալ կը խնդրեմ ամենքնէդ որ մեզի համար աղօթք ընէք, որ ձեզի համար Աստուծոյ տալու անտեսութեան համարս աղէկ տամ ինծմէ պահանջած ժամանակը։Next chapter


Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

Some male names from 5th century Armenia