Movses Khorenatsi's History of the Armenians: Chapter 5 (Book 2)

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

(Translated by Robert Bedrosian)

Book II

The Middle Portion of the History of Our Ancestors

V

The battle of Morp'iwghik and his death from the blow of a spear.

After many days had passed, with both sides fortifying [their positions], the battle started, initiated by our side. As a result, willingly or unwillingly, Morp'iwghik put his own side's battle line in order and made a fierce attack. For he was a fearless man, with large and proportionate limbs, and having incredible physical strength. Protected by bronze and iron [armor] and surrounded by a small but select detachment of warriors, [Morp'iwghik] threw to the ground the select and valiant of Vagharshak's young men. He attempted to cut through to the king of the Armenians, there in the midst of his large and strongly armed host. He came close and succeeded in hurling his javelin; for he was powerful and a long thrower, and he cast his javelins a great distance like swift-winged birds. But the brave and renowned [combatants] from the line of Hayk and Senek'erim the Assyrian did not long delay to block his way. Striking him with their spears they slew the brave man and, attacking his army, they put them to flight. Streams of blood flowed, irrigating the ground like floods of rain. Thereafter the country was at peace, under the control of Vagharshak, and the Macedonians' provocations ended.

 

ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ


Բան միջակ պատմութեան մերոցն նախնեաց։

Գլուխ Ե

Պատերազմ Մորփիւղիկեայ եւ մկնդահար մահ: 

Զկնի անցանելոյ բազում աւուրց ամրանալոյ կողմանցն երկոցունց, գրգռի պատերազմն, ի մերմէ կողմանէս դիմեալ. վասն որոյ յարդարէ կամաւ կամ ակամայ Մորփիւղիկեան զիւրոյ կողման ճակատն, հասանէ յանդուգն յարձակմամբ: Քանզի այր սրտեայ էր եւ անդամովք երկար եւ ընդ իրեարս պատշաճ, զոյգ մարմնոյն եւ ոյժ սաստիկ ունելով, ամրացեալ պղնձով եւ երկաթով, եւ այլովք ընտիր վառելովք, ոչ սաստիկ ինչ թուով` տապաստ յերկիր արկանէր արս ընտիրս եւ քաջս ի մանկանցն Վաղարշակայ. եւ ջանայր անցանել հասանել յարքայն Հայոց ի մէջ խմբի մեծի եւ զինու ամրացելոյ: Եւ մաւտ անցեալ` աջողեցաւ ձգել զսուինն. քանզի էր կորովի եւ երկայնաձիգ, հեռի զաշտէսն արձակեալ, որպէս ի թռիչս սրաթեւ հաւուց: Այլ ոչ ինչ կարի յամեցին ընդ մէջ անցանել արք քաջք եւ անուանիք ի զարմիցն Հայկայ եւ ասորեստանւոյն Սենեքերիմայ. եւ հարեալ աշտէիւք զքաջն` սատակէին եւ զզաւրսն առաջի արկեալ` ի փախուստ դարձուցանէին. բազում վտակս արեան հեղեալ զերկիրն ոռոգանէին իբրեւ հեղեղաւք անձրեւաց: Եւ յայնմ հետէ դադարեալ խաղաղէր երկիրն, նուաճեալ ընդ ձեռամբ Վաղարշակայ, եւ Մակեդոնացւոցն դադարէր գոռն:


Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

Some male names from 5th century Armenia