Movses Khorenatsi's History of the Armenians: Persian Legends

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

(Translated by Robert Bedrosian)

Persian Legends

Concerning Biwrasp Azhdahak

But I wonder what your delight is in the impure and ridiculous legends about Biwrasp Azhdahak. Why do you trouble us for those foolish and incoherent Persian stories, notorious for their stupidity [about Azhdahak's] first benevolence; the service paid him by the dev; his inability to make the fake and false prevail; the kiss on the shoulders and the birth of the dragons as a result; then [more episodes about] the increase of evil, the devouring of people for the needs of his stomach; about how a certain Hruden bound him with bronze bands and led him to the mountain called Dembavend; and [the episode describing] how Hruden fell asleep during the journey and Biwrasp dragged him to the hill; and Hruden woke up and led him to a cave in the mountain and bound him and placed himself there opposite him; cowed by him, [Biwrasp] remained subject to his chains and was unable to arise and go out to ruin the earth.    

What is this longing of yours for such false legends, what need do you have for such foolish and inappropriate words? Could it be that these are Greek fables, eloquent and polished, which have meanings hidden in them allegorically? Beyond this, you are asking us to provide you with [rational] reasons for their irrationality and to adorn something that is plain. Similarly, I would [like to] ask something of you: what need do you have for this? What pleasure do you take from desiring such undesirable expositions and increasing our labor?" However, we shall provide them, since [the request] derives from your young age and your immature eagerness. Thus, we shall here satisfy that wish which you desire so much.  

Description of what is believable in [the story of] Biwrasp

Now I will freely quote from Plato: "Could someone be as a friend to oneself? It is not possible." But for you, in addition to those other impossible things which we have made possible, we shall fulfill this [request] as well. The stories and deeds which we shall describe—and especially those the mere telling of which offends our ears—I shall set down with my own hand today, giving a meaning to their meaninglessness. If only to provide you with some pleasure or useful profit, behold I shall reveal their [the Persians'] most ancient matters, which they themselves do not understand. However, be aware of the hatred we have for such [fabulous] discourse: for we did not speak of [the Persian fables] in our first book, nor did we find them worthy of inclusion even at the end of that account. Instead, [I put them here], in a separate and different place. Now I will begin with the following.

 

The one they called Biwrasp Azhdahak, who was their ancestor, lived in the time of Nimrod. At the time that the languages were divided up around the world, this [division and separation] did not happen randomly and aimlessly, but as though by divine command, the chiefs and leaders of the tribes were decided upon, each of which legally and confidently inherited his own borders. And I recognize for sure in the name Biwrasp [the name of] the Centaur Piwrid, found in a Chaldaean book. [Biwrasp], subject to Nimrod, held the headship of his clan not so much by his own valor as by wealth and cunning. He wanted to show everyone a life in common, and he said that no one should have anything privately but, rather, shared. Everything of his was open, both word and deed. He had no hidden thoughts, for all the secrets of his heart he brought out into the open with his tongue. Day or night he permitted his friends to come and go freely. And this [communalism] is the first of his so-called wicked benefits.

 

Now because he was knowledgable in astrology he was eager to perfect his evil [studies]—but this proved impossible for him. As we said above, for the sake of deceiving the majority he had the habit of doing nothing in secret. However, to study openly this final and perfect evil was impossible. For such study he resorted to a bitter strategem—feigning severe pains in his stomach that could be healed in no other way than by uttering some frightful word or name, which no one could hear lightly. Adapting to this [new arrangement] the creator of the evil taught him at home and in public places, calmly putting his head on Biwrasp's shoulders and speaking into his ears, instructing him in the evil art. The legend of this states that the small demon served [Biwrasp] and fulfilled his desires and then kissed his shoulders, requesting a reward for himself.

 

As for the growth of the dragons, or Biwrasp's completely becoming a dragon, [the story] as is told, is this: because [Biwrasp] had begun to sacrifice to the demons an untold number of people, the multitude of the people became disgusted with him. They united together and pursued him, and he fled to the areas around the mountain mentioned above. As [the pursuers] pressed hard upon him, his host abandoned him. Assured by this, his pursuers rested for a few days in those areas. Meanwhile, Biwrasp collected those who had scattered and suddenly came upon [his pursuers], inflicting severe harm. However, the multitude [finally] gained the victory and Biwrasp fled. They seized and killed him near the mountain and threw him into a great pit of sulfur.


 

Ի ՊԱՐՍԻՑ ԱՌԱՍՊԵԼԱՑ


Յաղագս Բիւրասպեայ Աժդահակայ:

 

Բայց զի՞նչ արդեաւք տարփանք քեզ` եւ Բիւրասպեայ Աժդահակայ փծուն եւ անճոռնի առասպելքն իցեն. եւ կամ է՞ր սակս զմեզ Պարսից անյարմար եւ անոճ բանից, մանաւանդ թէ առաւել վասն անբանութեան, առնես աշխատ, եւ անբարի առաջնոյ նորա բարերարութեան, եւ դիւաց նմա սպասաւորութեան, եւ ոչ վրիպեցուցանել կարելոյ զվրիպեալն եւ զսուտն. եւ ուսոցն համբուրումն, եւ անդուստ վիշապացն ծնունդ, եւ յայնմ հետէ չարութեան յաճախութիւն, ծախել զմարդիկ ի պէտս որովայնի: Իսկ ապա եւ Հրուդենայ ումեմն զնա կապել սարեաւք պղնձեաւք, եւ ի լեառնն տանել, որ կոչի Դըմբաւընդ: Այլ եւ ի ճանապարհի ննջելն Հրուդենայ, եւ Բիւրասպեայ քարշելն ի բլուրն, եւ զարթչելն Հրուդենայ, եւ տանել զնա յայրս ինչ լերինն եւ կապել, եւ զինքն անդրի ընդդէմ նորա հաստատել. յորմէ պակուցեալ` հնազանդեալ կայ շղթայիցն, եւ ոչ զաւրէ ելանել եւ ապականել զերկիր:


Զի՞նչ քեզ այսոքիկ կարաւտութիւն առասպելք սուտք, կամ զի՞նչ պէտք անմիտ եւ անհանճար բանից յարմարանք: Մի՞ արդեաւք յունական պերճ եւ ողորկ առասպելքն իցեն հանդերձ պատճառաւ, որք զճշմարտութիւն իրաց այլաբանաբար յինքեանս ունին թաքուցեալ: Այլ ասես` մեզ պատճառս տալ անբանութեան նոցա, եւ զարդարել զանզարդսն: Նոյն առ ի յինէն քեզ բան. զի՞նչ այսոքիկ կարաւտութիւնք. ո՞րպիսի իղձք` անբաղձալւոյ իրիք բաղձալ եւ մեզ յաւելուլ աշխատութիւն: Այլ տացուք զայսոսիկ` մանկականի քոյոց տիոց եւ անհասութեան խակութեանդ լեալ տարփանք: Վասն որոյ եղիցի եւ աստանաւր լնուլ մեզ զփափագ կամաց քոց:


Ստորագրութիւն, որ ինչ սակս Բիւրասպեայ հաւաստին:


Զպղատոնականն համարձակագոյն այժմ բարբառիմ. «իսկ արդ արդեաւք իցէ՞ սիրելւոյ այլ ոք ես. քանզի եւ չէ իսկ ոք: Զի ի վերայ այլոց անհնարիցն, հնարաւոր վասն քո արարելոց մեր, կատարեմք եւ զայս. զի զորոց ատեմք զբանս եւ զգործս, եւ այնոցիկ մանաւանդ թէ լուրն զլսելիս մեր տաղտկացուցանէր` այսաւր ձեռամբ իմով շարագրեմ զայնոսիկ, միտս անմտութեան նոցա տալով, եւ զկարի վաղուց նոցա իրս եւ նոցա անհասանելիս աւասիկ յայտնեմ. միայն թէ եւ քեզ այսոքիկ ուրախութիւն եւ կամ շահ աւգտութեան: Այլ ծանի՛ր զատելութիւն մեր առ այսպիսի բան, զի ոչ յառաջինսն մեր ասացեալ գիրս, եւ ոչ ի վերջին բանս արժանաւորեցաք շարել, այլ զատ եւ որիշ: Եւ սկսայց այսպէս:


Ասացեալն ի նոցանէ Բիւրասպի Աժդահակ` առ Նեբրովթաւ նախնի նոցա: Քանզի ի բաժանել լեզուացն ընդ ամենայն երկիր, ոչ խառն ի խուռն եւ ոչ անառաջնորդ այս լինէր. այլ աստուածայնով իմն ակնարկութեամբ գլխաւորք եւ ցեղապետք որոշեալք զիւրաքանչիւր սահմանս ժառանգեցին կարգաւ եւ զաւրութեամբ: Եւ զայս Բիւրասպեայ հաւաստի անուն ճանաչեմ ես Կենտաւրոս Պիւռիդայ, ի քաղդէականի գտեալ մատենի: Սա ոչ քաջութեամբ քան թէ հարստութեամբ եւ ճարտարութեամբ զցեղապետութիւն ազգին իւրոյ ունէր, հնազանդեալ Նեբրովթայ. եւ հասարակաց զկենցաղս կամէր ցուցանել ամենեցուն, եւ ասէր` ոչ ինչ իւր առանձին ումեք ունել պարտ է, այլ հասարակաց: Եւ ամենայն ինչ նորա յայտնի էր բան եւ գործ. եւ ի ծածուկ ինչ ոչ խորհէր, այլ զամենայն յանդիման արտաքս բերէր լեզուաւ զծածուկս սրտին: Եւ զել եւ զմուտ բարեկամացն որպէս ի տուընջեան նոյնպէս եւ ի գիշերի սահմանէր: Եւ այս է առաջին նորա ասացեալ անբարի բարերարութիւնն:


Այլ քանզի աստեղաբանութեամբ հզաւր եղեալ` յաւժարեցաւ ուսանել եւ զկատարեալ չարութիւնն. եւ այսոքիկ անկարելիք նմա. քանզի որպէս վերագոյնն ասացաք` սովորութիւն ունէր պատրանաց աղագաւ առ բազումս` ոչ ինչ ի ծածուկ գործել, եւ զայնպիսի վերջին եւ կատարեալ չարութիւն յայտնի ուսանել կարողութիւն ոչ էր: Հնարի այսպիսում ուսման դառնութեան հնարս, եւ ցաւս ինչ յորովայնի ունել բաղբաղէր չարաչարս, որ ոչ այլով իւիք, քան թէ բանիւ իմն եւ անուամբ սոսկալեաւ բժշկիցի, զոր վայրապար լսել ումեք ոչ է կարողութիւն: Եւ այս սովորեալ, որ զչարութիւնն նիւթէր, ուսուցանէր նմա ի տան եւ ի հրապարակս. անկասկած զգլուխն ի վերայ ուսոցն Բիւրասպեայ դնելով եւ խաւսելով յականջսն` ուսուցանէր զանբարի արուեստն. զոր յառասպելին` մանուկ սատանայի, ասեն, սպասաւորելով լինէր կամակատար. եւ ապա վասն որոյ պարգեւ ի նմանէ խնդրեալ` համբուրէր զուսսն:


Իսկ վիշապացն բուսումն, կամ կատարելապէս վիշապանալն Բիւրասպեայ, որ ասի, է այս: Քանզի անբաւ մարդիկ սկսաւ զոհել դիւաց. մինչեւ տաղտկանալ ի նմանէ բազմութեանն եւ միաբանեալ ամենեցուն եւ հալածել, եւ փախչել նմա ի նախասացեալ լերինն կողմանս. եւ ի սաստիկ վարելոյն զնա` թաւթափեցաւ ամբոխ նորա ի նմանէ: Յայս վստահացեալ վարողացն զնա` հանգեան աւուրս ինչ զտեղեաւքն: Իսկ Բիւրասպեայ ժողովեալ զցրուեալսն` յանկարծաւրէն հասանէ ի վերայ, վնաս սաստիկ առնելով. այլ յաղթէ բազմութիւնն, եւ փախստական լինի Բիւրասպի. եւ հասեալ սպանանեն զնա մերձ ի լեառնն, եւ ընկենուն ի վիհ մեծ ծծմբոյ:

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

Some male names from 5th century Armenia