Movses Khorenatsi's History of the Armenians: Chapter 3 (Book 2)

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

(Translated by Robert Bedrosian)

Book II

The Middle Portion of the History of Our Ancestors

III

The Armenian Antilibrary eBook of Movses Khorenatsi's History of the Armenians

The enthronement of Vagharshak over the land of the Armenians.

In that period, [King Arshak of Parthia] enthroned his brother Vagharshak over the land of the Armenians. He gave him the northern and western areas for borders. [Vagharshak], as we wrote in our first book, was a valiant and prudent man. He extended his authority over his territories; and as far as he was able, established order in the way of life of the country. [He instituted] the lordships and their patriarchs, designating [for them] competent men from among the descendants of our ancestor Hayk and others.

[Vagharshak], the valiant Parthian, set about doing benevolent deeds after he had restrained the Macedonians and put an end to the wars. First and foremost, he rewarded for his good deeds Shambat Bagratuni, a powerful and wise man, who was Jewish. [Vagharshak] granted him the familial hereditary right to place the crown on [the heads of the] the Arsacids, and [also made it so that] the family that would arise from him would be called Bagratuni after his name. This [clan/family] is now a great lordship in our land. For this Bagarat had voluntarily offered his services to Vagharshak when he was at the royal court, before Arshak's wars against the Macedonians. Then he was made lieutenant over the limits of the areas where Armenian is spoken in the west, and price of eleven thousand men. But let us turn back and tell about the war of Vagharshak with Pontus and with Phrygia, and about his victory.ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ

Բան միջակ պատմութեան մերոցն նախնեաց։

Գ

Թագաւորեցուցանելթագաւորեցուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: crown king զՎաղարշակprop. աշխարհիսաշխարհ: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: world Հայոց:prop.

Իի: prep. Eng: in, at, to, from ժամանակինժամանակ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: time յայնմիկայն: pron.dat.abl.sg. Eng: that թագաւորեցուցանէթագաւորեցուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: crown king զեղբայրեղբայր: noun.acc.sg. Eng: brother իւրիւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her զՎաղարշակprop. աշխարհիսաշխարհ: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: world Հայոց,prop. զհիւսիսիհիւսիս: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: north եւեւ: conj. Eng: and զարեւմուտսարեւմուտք: noun.acc.pl./acc.sg.poss1. Eng: west տալովտալ: verb.inf.ins. Eng: give նմանա: pron.dat.loc.sg. Eng: s/he, they սահմանս:սահման: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: border Սա,սա: pron.nom.sg. Eng: this one որպէսորպէս: adv. Eng: as յառաջնումառաջին: adj.loc.sg. Eng: first մերումմեր: pron.adj.dat.loc.sg. Eng: our մատենինմատեան: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: book գրեցաք,գրել: verb.aor.1per.pl. Eng: write այրայր (մարդ): noun.nom.acc.sg. Eng: man քաջքաջ: adj.nom.acc.sg. Eng: brave եւեւ: conj. Eng: and խոհեմ`խոհել: verb.pres.1per.sg. Eng: think ընդարձակընդարձակ: adj.nom.acc.sg. Eng: broad տիրեացտիրել: verb.aor.3per.sg./imp.sg.med. Eng: rule իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on սահմանացսահման: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: border, limit իւրոց,իւր: pron.adj.gen.dat.abl.pl. Eng: his/her եւեւ: conj. Eng: and կարգսկարգ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: rank, line կենցաղականս,կենցաղական: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: temporal որչափորչափ: adv. Eng: how much մարթէր,մարթել: verb.past.3per.sg. Eng: be able սահմանեացսահմանել: verb.aor.3per.sg./imp.sg.med. Eng: define, limit աշխարհիս.աշխարհ: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: world եւեւ: conj. Eng: and նախարարութիւնսնախարարութիւն: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: ministry եւեւ: conj. Eng: and նոցիննոյն: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same նախարարութեանցննախարարութիւն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: ministry նահապետութիւնսնահապետութիւն: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: ancestors հաստատեացհաստատել: verb.aor.3per.sg./imp.sg.med. Eng: establish զարսայր (մարդ): noun.acc.pl. Eng: man պիտանիս,պիտանի: adj.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: useful որքոր: pron.nom.pl. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from զաւակացզաւակ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: child նախնւոյննախնի: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: predecessor մերոյմեր: pron.adj.gen.sg. Eng: our Հայկայprop. եւեւ: conj. Eng: and յայլոց:այլ: pron.abl.pl. Eng: other/but

Քանզիքանզի: conj. Eng: for յետյետ: post. Eng: after սանձահարելոյսանձահարել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: bridle զՄակեդոնացիսprop. եւեւ: conj. Eng: and դադարելոյդադարել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: cease պատերազմացն`պատերազմ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: war սկիզբնսկիզբն: noun.nom.acc.sg. Eng: beginning առնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: make բարեգործութեանցբարեգործութիւն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: good deeds Պարթեւնprop. քաջ.քաջ: adj.nom.acc.sg. Eng: brave նախնախ: adv. Eng: first եւեւ: conj. Eng: and առաջինառաջին: adj.nom.acc.sg. Eng: first փոխարէնփոխարէն: noun.nom.acc.sg. Eng: instead of բարեացբարի: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: good հատուցանելովհատուցանել: verb.inf.ins. Eng: compensate առննայր (մարդ): noun.gen.dat.sg.def. Eng: man զաւրաւորիզօրաւոր: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: general եւեւ: conj. Eng: and իմաստնոյ,իմաստուն: adj.gen.dat.abl.sg. Eng: wise որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from Հրէիցն`prop. Շամբատայprop. Բագրատ.prop. տալովտալ: verb.inf.ins. Eng: give նմանա: pron.dat.loc.sg. Eng: s/he, they իշխանութիւնիշխանութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: power ազգաւազգ: noun.ins.sg. Eng: nation թագադիրթագադիր: noun.nom.acc.sg. Eng: crowner լինելլինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be Արշակունեաց.prop. եւեւ: conj. Eng: and որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from նմանէնա: pron.abl.sg. Eng: s/he, they ծնեալծնանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be born ազգ`ազգ: noun.nom.acc.sg. Eng: nation լինելլինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be կոչմամբկոչումն: noun.ins.sg. Eng: calling, summons յանունանուն: noun.acc.sg. Eng: name նորանա: pron.gen.sg. Eng: s/he, they Բագրատունի,prop. որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be այժմայժմ: adv. Eng: now մեծմեծ: adj.nom.acc.sg. Eng: great նախարարութիւննախարարութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: ministry իի: prep. Eng: in, at, to, from մէջմէջ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: in, middle աշխարհիս:աշխարհ: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: world, country Քանզիքանզի: conj. Eng: for այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this Բագարատprop. նախաձեռննախաձեռն: adj.nom.acc.sg. Eng: initiative ընծայընծայ: noun.nom.acc.sg. Eng: gift ըստըստ: prep. Eng: according to կամացկամք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: will մատոյցմատուցանել: verb.aor.3per.sg. Eng: offer զինքնինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self Վաղարշակայprop. յառաջյառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward քանքան: conj./prep. Eng: than զպատերազմունսնպատերազմ: noun.acc.pl.def. Eng: war Արշակայprop. ընդընդ: prep. Eng: with, during, for Մակեդոնացիսն,prop. եւեւ: conj. Eng: and սասա: pron.nom.sg. Eng: this one իի: prep. Eng: in, at, to, from դրանդուռն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: door արքունի:արքունի: adj.nom.acc.sg. Eng: kingdom Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and իի: prep. Eng: in, at, to, from ծայրսծայր: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: end հայերէնՀայերէն: prop.adv. Eng: Armenian language խաւսիցխօսք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: words կողմնակալ,կողմնակալ: adj.nom.acc.sg. Eng: partisan իշխանիշխան: noun.nom.acc.sg. Eng: prince բիւրուցբիւր: num. Eng: myriad եւեւ: conj. Eng: and հազարաց,հազար: num. Eng: thousand յարեւմուտիցարեւմուտք: noun.abl.pl. Eng: west կուսէ:կոյս: noun.abl.sg. Eng: side Բայցբայց: conj. Eng: but դարձցուքդառնալ: verb.sbjv.1per.pl. Eng: turn անդրէնանդրէն: adv. Eng: there իի: prep. Eng: in, at, to, from վեր,վեր: adv. Eng: up պատմելովպատմել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: tell յաղագսյաղագս: prep. Eng: about պատերազմինպատերազմ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: war Վաղարշակայprop. ընդընդ: prep. Eng: with, during, for Պոնտացիս,prop. եւեւ: conj. Eng: and որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from Փռիւգիայ,prop. եւեւ: conj. Eng: and վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of յաղթութեանն:յաղթութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: victory

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization