Movses Khorenatsi's History of the Armenians: Chapter 1 (Book 2)

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

(Translated by Robert Bedrosian)

Book II

The Middle Portion of the History of Our Ancestors

I

As a second book, I shall now describe for you the different events in our own land, beginning with the kingship of Alexander and continuing to the kingship of that blessed and brave man, Trdat the Great. [I shall describe] in order whatever deeds of valor, bravery, and wisdom were performed here, and also the arrangements of each one of those who descended from Arshak, king of Persia, and his brother Valarshak, whom he made king of our nation. The kings of our land who came after him were from his seed, the son receiving the lordship from his father, and they were called Arshakunik' [Arsacids] from Arshak. The others [of the Arsacids] grew into a large clan and multiplied, with one of them in turn following [his] predecessor onto the throne. I shall write very briefly about what concerns us and omit the rest; for what has been said about other nations by many writers is sufficient. 

Alexander of Macedon died after conquering the entire world. He was the son of Philip and Olympias, and the 24th from Achilles. [Before his death, Alexander] gave his empire to many [successors] by a will, with the condition that the empire of them all would be called that of the Macedonians. After him Seleucus ruled as king in Babylon, having seized the principalities of many others. Then [Seleuceus] subjected the Parthians with great warfare, and for this reason was called Nicanor ["Conqueror"]. He ruled for thirty-one years and left the kingdom to his son Antiochus, called Soter, [who reigned] for nineteen years. He was succeeded by Antiochus, called Theos, [who reigned] for ten years. In the eleventh [year] the Parthians rebelled from service to the Macedonians. It was then that Arshak the Brave ruled, who was of the descendants of Abraham [born] from K'etura. This was in fulfillment of what the Lord had said to Abraham: "Kings of nations will arise from you."

 

ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ


Բան միջակ պատմութեան մերոցն նախնեաց։


Ա

 

Գրեմ քեզ այժմ եւ որ ինչ առանձին մերոյ աշխարհիս գործք, երկրորդ առնելով գիրս, սկսեալ ի թագաւորութենէն Աղեքսանդրի, մինչեւ ցթագաւորութիւն սրբոյ եւ քաջի առնն մեծին Տրդատայ, կարգաւ, որ ինչ եղեալ աստ գործ քաջութեան եւ արութեան, իմաստից եւ կարգաց միոյ միոյ ուրուք ի նոցանէ, որք յարքայէն Պարսից յԱրշակայ եւ ի Վաղարշակայ եղբաւրէ նորա, զոր մերոյ ազգիս թագաւորեցոյց. եւ որ ինչ որք յետ նորա եղեն թագաւորք աշխարհիս մերոյ ի նորին սերմանէ, որդի ի հաւրէ առնլով զտէրութիւնն` անուանեցան Արշակունիք յԱրշակայ. աւելորդքն յազգ եւ ի բազմութիւն աճեցեալք, եւ միակն ըստ կարգի հետեւանայ ի թագաւորութիւն: Բայց գրեմ կարճ ի կարճոյ` որ ինչ մեզ անկն է, եւ զաւելորդսն թողում: Քանզի բաւական է յաղագս այլոց ազգաց որ ինչ ի բազմաց ասացեալ եղեւ: 


Յետ տիրելոյն ամենայն տիեզերաց Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ, որդւոյ Փիլիպպեայ եւ Ոլոմպիադայ, որ էր քսան եւ չորրորդ յԱքիղղայ, բազմաց տալով զտէրութիւնն կտակաւ, զի ամենեցուն իշխանութիւն` Մակեդոնացւոցն անուանեսցի` ինքն մեռանի: Զկնի որոյ թագաւորեաց Բաբելովնի Սելեւկիոս, զյոլովից կորզելով զիշխանութիւն. ուստի եւ զՊարթեւս հնազանդեաց մեծաւ պատերազմաւ, եւ կոչեցաւ Նիկանովր այնորիկ աղագաւ: Սորա տիրեալ ամս երեսուն եւ մի` թողու զթագաւորութիւնն որդւոյն իւրում Անտիոքայ, անուանեցելոյն Սաւտէր, ամս ինն եւ տասն: Զսա յաջորդէ Անտիոքոս, ասացեալն Թեւոս, ամս տասն. եւ ի մետասաներորդին ապստամբեն Պարթեւք ի ծառայութենէ Մակեդոնացւոցն: Ուստի եւ թագաւորեաց Արշակ Քաջ, որ էր ի զաւակէ Աբրահամու, ի Քետուրական ծննդոց, առ ի հաստատել բանին Տեառն առ Աբրահամ, թէ թագաւորք ազգաց ի քէն ելցեն:

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

Some male names from 5th century Armenia