Movses Khorenatsi's History of the Armenians: Chapter 28

Movses Khorenatsi's History of the Armenians
(Translated by Robert Bedrosian)

Book I

Genealogy of Greater Armenia
 
Chapter XXVIII

Azhdahak's letter, followed by Tigran's acceptance [of its proposal], and Tigranuhi's journey to Media.

You, my dear brother, know that the gods have bestowed upon us nothing more useful in our worldly lives than [the gift of having] a great number of friends, and especially really wise and powerful ones. For then there are no hostile encroachments from the outside to disturb us, and if [problems] do arise they are quickly suppressed. Now, seeing that such a beneficial situation derives from friendship, I have thought to further strengthen and deepen the love which exists between us. Then we may both be secure on every side and also keep our empires strong and unshakable. And this will happen if you give me in marriage the princess of Greater Armenia, your sister, Tigranuhi—if indeed you consider it a good thing for her to become queen of queens [of Media]. Be well our fellow sovereign and beloved brother.

Without lengthening the narration, let me say that the envoy arrived and made arrangements for [the marriage of] the beautiful princess, since Tigran had consented to give his sister, Tigranuhi, in marriage to Azhdahak. Not knowing of the plot [being prepared], he sent off his sister according to royal custom. And Azhdahak received her, not only because of the deceit in his heart, but because of her beauty, and made her first among his women, [all the while] weaving an evil web in the background.

 

ԳԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ

Ծննդաբանութիւն Հայոց Մեծաց

Գլուխ ԻԸ

Թուղթ Աժդահակայ. յետ որոյ եւ յաւժարութիւն Տիգրանայ, յուղարկումն Տիգրանուհեայ ի Մարս:

Գիտէ սիրելի եղբայրութիւնդ քո, ոչ ինչ աւգտակարագոյն ի կեանս աշխարհիս ի դիցն մեզ պարգեւեալ քան զսիրելեաց բազմութիւն, եւ այս` իմաստնոց արդեաւք եւ հզաւրագունից. զի այսպէս եւ արտաքուստ ոչ ի վերայ համարձակին խռովութիւնք, եւ եկեալքն վաղվաղակի հերքին. իսկ ի ներքս ոչ զմուտն յումեքէ գտեալ այսպիսւոյ չարութեան` հալածեալ լինին: Արդ` զայսպիսի շահ աւգտութեան, որ ի բարեկամութենէ լինի, տեսանելով` խորհեցայ եւս հաստատուն եւ խորագոյն զսէրն որ ի միջի մերում է, հաստատել. զի երկոքեան յամենայն կողմանց ամրացեալք` ողջ եւ անշարժ զտէրութիւն մեր կալցուք: Եւ այս լինի ի տալն քում զաւրիորդդ Հայոց մեծաց, զքոյր քո Տիգրանուհի, ինձ կնութեան. թէ արդեաւք եւ բարի համարեսցիս դմա, զի թագուհեաց թագուհի լիցի: Ողջ լեր, թագակից մեր եւ սիրելի եղբայր:

Եւ առանց յերկարելոյ զբանս ասացից: Գայ առաքեալն եւ կատարէ յաղագս աւրիորդին գեղեցկի. զի յանձն առեալ Տիգրանայ` տայ զքոյր իւր Տիգրանուհի Աժդահակայ կնութեան: Եւ չեւ եւս գիտելով զառ ի նմանէ դաւաճանութիւնն` յուղարկէ զքոյր իւր որպէս աւրէն է թագաւորաց: Զոր առեալ Աժդահակայ, ոչ միայն վասն նենգին որ ի սրտի իւրում, այլ եւ վասն գեղեցկութեանն, առաջին իւրոց կանանցն կարգէ եւ զչարութիւնն ի ներքոյ ոստայն հինու:
Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Movses Khorenatsi's History of the Armenians