Movses Khorenatsi's History of the Armenians: Chapter 27

  Movses Khorenatsi's History of the Armenians
(Translated by Robert Bedrosian)

Book I

Genealogy of Greater Armenia
 
Chapter XXVII

About the advice of his advisors, his own thoughts, and the course of action he took at once.

"My dear ones, having heard many thoughtful and wise words from you, I will now tell you which of them, with the help of the gods, I consider to be the most useful advice. For nothing brings greater advantage, when one is taking precautions against enemies and wants to know their plans, than for someone through the pretense of friendship to plot their destruction. Moreover, we can accomplish this now, not through money or deceitful words but only in the way that I have decided to act. The executor of my plan, and the bait for the trap, will be his sister Tigranuhi, the most beautiful and intelligent among women. We could conduct quite a large conspiracy and operate freely and unseen, due to her many connections with the outside and the goings and comings of kinfolk. [As examples,] we might on some opportune occasion, via gifts and the promise of honors, get one of [Tigran's] friends to slay him with the sword or poison him; or, through bribes, [we might] strip him of his intimates and lieutenants, and thus get our hands on him as though he were a powerless child."

[Azhdahak's] friends considered such a plan to be effective, and set to work on its implementation. To one of his advisors [Azhdahak] gave a large amount of treasure and sent him off with a letter having the following contents:

 

ԳԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ

Ծննդաբանութիւն Հայոց Մեծաց

Գլուխ ԻԷ

Յաղագս որ ի խորհրդակցացն բան. զկնի ապա եւ որ ինչ իւր մտածութիւն, եւ նոյնեւետայն գործն:

Բազում ինչ հանճարով եւ իմաստութեամբ ի ձէնջ լուեալ, ասէ, ո՛վ սիրելիք, ասացից եւ որ ինչ իմ յետ աստուածոցն աւգնականութեան յայսոսիկ աւգտակարագոյն բան եւ մտածութիւն: Քանզի ոչ ինչ առ թշնամեացն զգուշութիւն վեհագոյն բերէ աւգնականութիւն, եւ ծանաւթութիւն նոցայցն առաջի արկելոց գործոց` քան թէ որ ի ձեռն սիրով դաւելոյն զկորուստ խորհեսցի: Եւ զայս դարձեալ ոչ ի ձեռն գանձուց, եւ ոչ ի ձեռն բանից պատրողաց այժմ մեզ հնարաւորութիւն է կատարել, եթէ ոչ որպէս կամք են ինձ այժմ գործել: Եւ այն է նիւթ կատարման խորհրդոյս եւ հնարք որոգայթիցս, գեղեցիկն ի կանայս եւ խոհեմն, քոյր նորա Տիգրանուհի: Զի այսպիսիքս իսկ արտաքուստ եւ եկամուտ հարազատութիւնք համարձակ զդաւելն ի ձեռն երթեւեկութեան անյայտաբար ընդարձակ մարթեցուցանիցեն վարժել. կամ յանկարծաւրէն իւրոց մտերմաց, ընչիւք եւ խոստմամբ պատուոց, տալ հրաման խողխողել սրով եւ կամ հնարիւք դեղոց, եւ կամ զմտերիմս նորա եւ զկուսակալս գանձիւք ի նմանէ ի բաց մերկանալ, եւ այսպէս իբրեւ զանզաւր տղայ ի բուռն առցուք:

Եւ ազդող համարեալ բարեկամացն զայսպիսի խորհուրդ` նիւթեն եւ զգործն: Ի ձեռն միոյ ուրումն ի խորհրդակցացն տուեալ բազմութիւն գանձուց` ի ձեռն թղթոյ, աւրինակաւս այսուիկ, յուղարկէ:
Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Movses Khorenatsi's History of the Armenians