Movses Khorenatsi's History of the Armenians: Chapter 8

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

Book I

Genealogy of Greater Armenia

VIII

The Armenian Antilibrary eBook of Movses Khorenatsi's History of the Armenians

Who found these stories and where they came from.

They say that Arshak the Great, king of the Persians and Parthians, who himself was of Parthian origin, rebelled from the Macedonians and ruled as king over the entire East and the Assyrians. In Nineveh he killed [the Seleucid] king Antiochus, and subjugated the entire world to his rule. He set up his brother, Vagharshak, to rule as king over the land of the Armenians, considering that this would be an appropriate way of making his own rule unshakable. [Arshak] gave to [Vagharshak] the city of Nisibis as his capital and and allocated his borders to include part of western Syria, Palestine, Asia, all of the Middle Lands ["Asia Minor"], T'etalia, from the Pontic Sea to the area where the Caucasus runs into the Western Sea [Caspian Sea]. [This included] Atrpatakan "and as far as your thoughts and bravery can reach, because the borders of the brave," he said, "are determined by their swords—as much as they can take and hold."

When Vagharshak had thoroughly put in order his own principality and had established his reign, he desired to know who and what kind of men had ruled over the land of the Armenians up to his time; whether in the past the place he occupied had belonged to the brave or the cowardly. Having found a certain Assyrian man named Mar [Lord] Abas Catina, a man learned and skilled in Chaldean and Greek writing, [Vagharshak] sent him to his brother, Arshak the Great, with fitting gifts so that [Arshak] would open the royal divan [for Mar Abas]. [Vagharshak] wrote to him a letter with this content:ԳԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ

Ծննդաբանութիւն Հայոց Մեծաց

Ը

Թէթէ: conj. Eng: that ո՛վո (ով): pron.nom.sg. Eng: who կամprop. ուստի՛ուստի: adv. Eng: thus զայսպիսիսայսպիսի: adj.acc.pl./acc.sg.poss1. Eng: such եգիտգտանել: verb.aor.3per.sg. Eng: find զրուցաբանութիւնս:ցուցաբանութիւն: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: history

ԶԱրշակprop. մեծ,մեծ: adj.nom.acc.sg. Eng: great արքայարքայ: noun.nom.acc.sg. Eng: king Պարսիցprop. եւեւ: conj. Eng: and Պարթեւաց,prop. որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and ազգաւազգ: noun.ins.sg. Eng: nation իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and Պարթեւ,prop. ապստամբեալապստամբել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: rebel ասենասել: verb.pres.3per.pl. Eng: say իի: prep. Eng: in, at, to, from Մակեդոնացւոցprop. եւեւ: conj. Eng: and թագաւորեալթագաւորել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: reign, rule իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all արեւելիցարեւելք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: east եւեւ: conj. Eng: and Ասորեստանեայց,prop. եւեւ: conj. Eng: and սպանեալսպանանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: kill զԱնտիոքոսprop. թագաւորթագաւոր: noun.nom.acc.sg. Eng: king իի: prep. Eng: in, at, to, from Նինուէ`prop. հնազանդեցուցեալհնազանդեցուցանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: obedient զամենայնամենայն: pron.acc.sg. Eng: all տիեզերստիեզերք: noun.acc.loc.pl. Eng: universe ընդընդ: prep. Eng: with, during, for իւրովիւր: pron.adj.ins.sg. Eng: his/her ձեռամբ:ձեռն: noun.ins.sg. Eng: hand Սասա: pron.nom.sg. Eng: this one թագաւորեցուցանէթագաւորեցուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: crown king զեղբայրեղբայր: noun.acc.sg. Eng: brother իւրիւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her զՎաղարշակprop. իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on աշխարհիսաշխարհ: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: world Հայոց,prop. պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting համարեալհամարել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: consider այսպէսայսպէս: adv. Eng: this way իմնիմն: pron.nom.sg. Eng: a certain անշարժանշարժ: adj.nom.acc.sg. Eng: immovable իւրոյիւր: pron.adj.gen.sg. Eng: his/her թագաւորութեաննթագաւորութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: kingdom մնալ:մնալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: stay Եւեւ: conj. Eng: and քաղաքքաղաք: noun.nom.acc.sg. Eng: city թագաւորութեանթագաւորութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: kingdom տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give նմանա: pron.dat.loc.sg. Eng: s/he, they զՄծբին,prop. եւեւ: conj. Eng: and սահմանսսահման: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: border, limit հատանէհատանել: verb.pres.3per.sg. Eng: cut նմանա: pron.dat.loc.sg. Eng: s/he, they զմասնմասն: noun.acc.sg. Eng: part ինչինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what յարեւմտեայարեւմտեայ: adj.acc.loc.sg. Eng: west Ասորւոցprop. եւեւ: conj. Eng: and զՊաղեստինprop. եւեւ: conj. Eng: and զԱսիաprop. եւեւ: conj. Eng: and զամենայնամենայն: pron.acc.sg. Eng: all Միջերկրեայսprop. եւեւ: conj. Eng: and զԹետալիա,prop. իի: prep. Eng: in, at, to, from ծովէնծով: noun.abl.sg.def. Eng: sea Պոնտոսիprop. մինչեւմինչեւ: conj. Eng: until իի: prep. Eng: in, at, to, from տեղին`տեղի: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: place ուրուր: adv. Eng: where Կաւկասprop. յարեւմտեաննարեւմտեայ: adj.acc.loc.sg.def. Eng: west յանգիյանգել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: finish իի: prep. Eng: in, at, to, from ծով,ծով: noun.nom.acc.sg. Eng: sea եւեւ: conj. Eng: and զԱտրպատական.prop. «եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but որչափորչափ: adv. Eng: how much միտքմիտ: noun.nom.pl. Eng: mind քոդու: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) եւեւ: conj. Eng: and քաջութիւնքաջութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: bravery հասանիցեն.հասանել: verb.cond.3per.pl. Eng: arrive զիզի: conj. Eng: that սահմանքսահման: noun.nom.pl. Eng: border, limit քաջաց,քաջ: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: brave ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say զէննզէն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: weapon իւրեանց,իւր: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: his/her որքանորքան: adj.nom.acc.sg. Eng: how much հատանէ`հատանել: verb.pres.3per.sg. Eng: cut այնքանայնքան: adj.nom.acc.sg. Eng: that much ունի:»ունել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: have, take

Սորասա: pron.gen.sg. Eng: this one կարգեալկարգել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: arrange զիշխանութիւնիշխանութիւն: noun.acc.sg. Eng: power իւրիւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her մեծապէս,մեծապէս: adv. Eng: greatly եւեւ: conj. Eng: and հաստատեալհաստատել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: establish զթագաւորութիւնթագաւորութիւն: noun.acc.sg. Eng: kingdom իւր`իւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her կամկամ: conj. Eng: or եղեւլինել: verb.aor.3per.sg. Eng: be գիտելգիտել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: know սորա,սա: pron.gen.sg. Eng: this one թէթէ: conj. Eng: that ո՛յքո (ով): pron.nom.pl. Eng: who արդեաւքարդեօք: adv. Eng: perhaps եւեւ: conj. Eng: and ո՛րպիսիորպիսի: adj.nom.acc.sg. Eng: such արքայր (մարդ): noun.nom.pl. Eng: man տիրեալտիրել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: rule իցենլինել: verb.cond.3per.pl. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on աշխարհիսաշխարհ: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: world Հայոցprop. մինչեւմինչեւ: conj. Eng: until ցնա.նա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զքաջա՞ցքաջ: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: brave արդեաւքարդեօք: adv. Eng: perhaps եթէեթէ: conj. Eng: that, if զվատացվատ: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: bad անցեալանցանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: pass ունիցիունել: verb.cond.3per.sg.med. Eng: have, take զտեղի:տեղի: noun.acc.sg. Eng: place Եւեւ: conj. Eng: and գտեալգտանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: find զոմնոմն: pron.acc.sg. Eng: someone, a certain ասորիprop. Մարprop. Աբասprop. Կատինայ,prop. այրայր (մարդ): noun.nom.acc.sg. Eng: man ուշիմուշիմ: adj.nom.acc.sg. Eng: clever եւեւ: conj. Eng: and վարժվարժ: adj.nom.acc.sg. Eng: experienced քաղդէացիprop. եւեւ: conj. Eng: and յոյնprop. գրով,գիր: noun.ins.sg. Eng: letter, book զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which յղէյղել: verb.pres.3per.sg. Eng: send առառ: prep. Eng: by, near եղբայրնեղբայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: brother իւրիւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her Արշակprop. Մեծմեծ: adj.nom.acc.sg. Eng: great արժանիարժանի: adj.nom.acc.sg. Eng: worthy ընծայիւք,ընծայ: noun.ins.pl. Eng: gift բանալբանալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: open նմանա: pron.dat.loc.sg. Eng: s/he, they զդիւաննդիւան: noun.acc.sg.def. Eng: couch արքունի:արքունի: adj.nom.acc.sg. Eng: kingdom Եւեւ: conj. Eng: and գրէգրել: verb.pres.3per.sg. Eng: write առառ: prep. Eng: by, near նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ձեւձեւ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: form բանիցբան: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: word աւրինակօրինակ: noun.nom.acc.sg. Eng: example զայս.այս (սա): pron.acc.sg. Eng: this

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization