Movses Khorenatsi's History of the Armenians: Chapter 7

Movses Khorenatsi's History of the Armenians
(Translated by Beyon Miloyan)

Genealogy of Greater Armenia
 
Chapter VII
 

A brief account on the one whom secular authors call Bel, who according to Divine Scripture is actually Nimrod.

 

There have been various accounts by different authors about Bel, with whom our ancestor Hayk was a contemporary. To me, the names Cronus and Bel both refer to Nimrod, similar to how the Egyptians and Moses have Hephaestus, the Sun and Cronus for Ham, Cush and Nimrod (excluding Misrayim). For they hold their progenitor to be Hephaestus, who discovered fire [from the Egyptian records of Manetho, as recorded in Eusebius’ Chronicle]. Now why do they say that he discovered fire, or that Prometheus stole fire from the gods and bestowed it to mankind? It is an allegory, which we will not expound on here. Now witness the correspondence between the Hebrew accounts from the time of Joseph back to Sem, Ham and Japheth and the account of the Egyptian dynasties from the dynasty of shepherds back to Hephaestus [according to Eusebius’ Chronicle, the 17th dynasty of Egypt was a dynasty of shepherds who were Phoenician brothers].

            Let this suffice on this subject, for if I were to try to include for you everything from the construction of the tower down to our time in this History, then when would we ever arrive at the narratives that are of interest to you? For the work that lies ahead is long, yet our time as mortals is precious, and unknown. Let us begin with our work, then, as to where and how it transpired.

 

 

ԳԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ


Ծննդաբանութիւն Հայոց Մեծաց

  

Գլուխ Է

 

Յայտարարութիւն սակաւուք, թէ ըստ արտաքնոցն ասացեալ Բէլդ` ըստ աստուածային բանից ճշմարտութեամբ է Նեբրովթ:

 

ԶԲելայ, առ որով նախնին մեր Հայկ` բազումք բազում ինչ այլ ընդ այլոյ պատմեն. բայց ասեմ զԿռոնոսդ անուն եւ զԲէլ` Նեբրովթ լեալ. որպէս Եգիպտացիք թուեն հաւասար Մովսիսի` Հեփեստոս, Արեգակն, Կռոնոս, որ է Քամ, Քուշ, Նեբրովթ, թողեալ զՄեստրայիմ: Զի առաջին ասեն իւրեանց մարդ լեալ զՀեփեստոս եւ գտակ հրոյ: Եւ ընդէ՞ր սա գտակ հրոյ, եւ կամ Պրոմեթէոս գողացեալ առ ի յաստուածոցն զհուր եւ շնորհեալ մարդկան, - որ է այլաբանութիւն, - ոչ բերէ ասել կարգ բանիս: Որում եւ հարստութեանցն Եգիպտացւոց կարգ, եւ ամացն ժողովումն ի Հովուացն հարստութենէ մինչեւ ցՀեփեստոս` վկայէ հաւասար Եբրայեցւոցն լեալ, որ է ի Յովսեփայ ժամանակացն մինչեւ ցՍեմ, Քամ եւ ցՅաբեթ:

Եւ այսոքիկ բաւական լիցին ասել այսչափ: Զի եթէ զամենայն եղեալսն յաշտարակագործութենէն մինչեւ առ մեզ ի հասողութիւն քեզ ի մերումս ածել ջանասցուք պատմութեան, ե՞րբ ապա յըղձալին քո հասանիցեմք զրուցաց պատմութիւնն. մանաւանդ զի եւ առաջիկայս մեր երկար է գործ, եւ ժամանակ մահկանացուաց սուղ եւ անյայտ: Այլ սկսեալ ցուցից քեզ զմերն, թէ ուստի՛ եւ ո՛րպէս:

 Index

 

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Աշխարհաբառ լեզուի վրայ