Demonstration of the Apostolic Preaching: Chapter 42


Սուրբ Իրենեոսի

Ցոյցք Առաքելական Քարոզութեան


ԽԲ.


Քանզի այսպէս ունել զհաւատացեալսն՝ կացեալ մնացեալ յա՛ր ի նոսա Հոգին Սուրբ, որ տուեալ լինի ի մկրտութեանն ի նմանէ եւ պահի յառողէն ճշմարտութեամբ եւ սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ համբերութեամբ վարեցեալ, քանզի այսր ոգ յարութիւն լինի հաւատացելոցն՝ մարմնոյ անդրէն ընդունելով զանձն եւ հանդերձ ընդ նմա զաւրութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ, յարուցելոյ եւ ի ներքս մուծել յարքայութիւնն Աստուած։ Այս է աւրհնութեանն Յափեթի պտուղն ի կոչմանն հեթանոսաց, ի ձեռն եկեղեցւոյ երեւեալ, կացեալ անսացեալ զբնակութիւնն ընդունել ի տուն Սեմա ըստ խոստմանն Աստուծոյ։ Զամենայն զայսոսիկ այսպէս եղիցին յառաջագոյն զեկոյց Հոգին Աստուծոյ ի ձեռն մարգարէիցն, առ ի հաստատուն առ նոսա զհաւատսն լինել ճշմարտութեամբ զԱստուածն պաշտողաց. քանզի որ ինչ միանգամ անկարութիւն էր մեր բնութեանս, եւ վասն այսորիկ վատահաւատութիւն հանդերձեալ էր մատուցանել մարդկան՝ զայսոսիկ Աստուած ի ձեռն մարգարէիցն արար յառաջագոյն զեկուցանիլ, զի ի յառաջագունէն ասիլ՝ յառաջ բազում ժամանակաւք, ապա հուսկ յետոյ զելսն առնուլ այսպէս, որպէս եւ յառաջագոյն ասացեալ եղեւ՝ ծանիցուք զի Աստուած էր, որ յառաջագոյնն պատմեաց մեզ զփրկութիւնն մեր:


XLII.


For this is how the faithful hold fast with the Holy Spirt, bestowed upon them at baptism by Him, and maintained by the recipient truthfully, purely, justly and patiently; for by this Spirit does the resurrection come to the faithful, the body receiving again the soul, and with it, the Holy Spirit, by which it is raised and made to enter into the kingdom of God. This is the fruit of the blessing of Japheth made visible by the Church for the calling of the Gentiles who were waiting obediently to dwell in the house of Shem according to God’s promise. That all this would occur was foretold by the Spirit of God through the prophets, that the faith of the true worshippers of God hold fast, for God foretold through the prophets of the things that our natures were incapable of, and thus would bring about man's disbelief, so that when they were carried out at long last, as had been foretold, we would know that it was God who had foretold of our salvation.

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization