Demonstration of the Apostolic Preaching: Chapter 40


Սուրբ Իրենեոսի

Ցոյցք Առաքելական Քարոզութեան


Խ.


Արդ՝ այսպէս առաջանայ յամենեսին Բանն Աստուծոյ, զի մարդ ճշմարիտ է եւ սքանչելի խորհրդական եւ Աստուած հզաւր՝ ի հասարակութիւն միաբանութեան զմարդն անդրէն վերստին կոչեցեալ Աստուծոյ, զի ի ձեռն առ նայն հասարակութեան մեք զկցորդութիւն անապականութեանն առցուք: Արդ՝ որ քարոզեալն լինի յաւրինացն ի ձեռն Մովսեսի եւ մարգարէիցն Աստուծոյ բարձրելոյ եւ ամենակալի Որդւոյ Հաւրն բոլորեցուն, յորմէ ամենայն ինչ, որ խաւսեցաւն ընդ Մովսեսի՝ սա եկն ի Հրէաստան սերմանեալ յԱստուծոյ ի ձեռն հոգւոյն սրբոյ. եւ ծնեալ ի կուսէն Մարիամայ յայնմանէ, որ ի զաւակէն Դաւթի եւ Արրահամու՝ Յիսուս աւծեալն Աստուծոյ, ցուցանելով զինքն գոլ զյառաջ քարոզեալն ի ձեռն մարգարէիցն։


XL.


Thus the Word of God precedes all (Colossians 1:18), for He is true man, and Wonderful Counselor and Mighty God (Isaiah 9:6), calling man back to a fellowship of union with God, that by fellowship with Him we may partake of incorruption. Now He who was proclaimed by the law given unto Moses and by the Prophets of the Most High and Almighty God, the Son of the Father of all, from whom are all things, and who spoke with Moses—He came into Judea, sowed by God through the Holy Spirit. Born of the Virgin Mary, who descended from David and Abraham, was Jesus, the anointed of God, showing Himself to be the One who was proclaimed beforehand by the prophets.

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization