Demonstration of the Apostolic Preaching: Chapter 39


Սուրբ Իրենեոսի

Ցոյցք Առաքելական Քարոզութեան


ԼԹ.


Արդ՝ եթէ ոչ ծնաւ, եւ ոչ մեռաւ. եւ եթէ ոչ մեռաւ, եւ ոչ յարեաւ ի մեռելոց. եւ եթէ ոչ յարեաւ ի մեռելոց, ոչ է յաղթեալ մահու, եւ ոչ խափանեալ թագաւորութիւն նորա, եւ եթէ մահ ոչ յաղթեալ, զիա՞րդ մեք ի վեր ելցուք ի կեանս՝ ի սկզբանէքս ընդ մահուամբ անկեալք։ Արդ՝ որ արտաքս հանեն զփրկութիւն ի մարդոյն եւ ոչ հաւատան Աստուծոյ, եթէ յարուսցէ զնոսա ի մեռելոց, նոքա եւ զծնունդն Տեառն մեր անգոսնեն, զոր վասն մերն կրեաց, Բանն Աստուծոյ մարմին լինել, զի մարմնոյն յարութիւն ցուցցէ, եւ յամենեսեան յառաջասցի յերկինս, զի նախածին անդրանիկ խորհրդոյն Հաւր բան կատարեալ զամենայն ինչ նաւաստելով եւ աւրէնադրելով ինքն ի վերայ երկրի. զի անդրանիկ էր կուսին, արդար, մարդ սուրբ, աստուածապաշտ, բարի, հաճոյ Աստուծոյ, կատարեալ ամենայնիւ, ապրեցուցանելով զամենեսին, որք զհետ երթան նորա, ի դժոխոց. զի անդրանիկ մեռելոց ինքն, եւ նախապետ առաջնորդ կենացն Աստուծոյ։ 


XXXVIII.


Now if He was not born, then He did not die; if He did not die, then He did not rise from the dead; and if He did not rise from the dead, then He did not conquer death and destroy its kingdom. And if He did not conquer death, how can we, who from the beginning have fallen by death ascend to life? Now those who remove the salvation of man and do not believe that God will raise them from the dead also scorn the birth of our Lord, which He, the Word of God in the flesh, bore for us, to show the resurrection of the body, preceding all in the heavens as the first-born of the mystery of the Father, the Word fulfilled, navigating and legislating all things on earth. For He was the first-born of the Virgin, a just and holy man, devout, good, God-pleasing, perfect in all ways, delivering all those who follow him from hell; for He is the first-born from the dead, and the patriarch and conductor of divine life.Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization