Demonstration of the Apostolic Preaching: Chapter 38


Սուրբ Իրենեոսի

Ցոյցք Առաքելական Քարոզութեան


ԼԸ.


Արդ՝ բազմագութ էր Հայրն Աստուած. առաքեաց զարուեստագէտ բանն, որ եկեալ յապրեցուցանել զմեզ, ի նոյն վայրս մեզ եւ ի նոյն տեղիս եղեւ, յորս մեքն լինելով կորուսաք զկեանս, լուծանելով զարգելանացն կապանս. եւ երեւեցաւ լոյսն նորա եւ աներեւութացոյց զխաւարն զարգելանին, եւ սրբեաց մեր զծնունդն եւ խափանեաց զմահն զնոյն ինքն զկապանսն, որով ըմբռնեալն էաք, լուծեալ։ Եւ զյարութիւնն եցոյց, ինքն անդրանիկ մեռելոց եղեալ, եւ յինքեան յարուցեալ զկործանեալ զմարդն, հանելով ի վեր ի գեր ի վերայսն երկնի՝ յաջմէ փառաց Հաւրն։ Որպէս Աստուած ի ձեռն մարգարէին խոստացաւ ասելով. «Եւ յարուցից զխորանն Դաւթի զկործանեալն», այսինքն է զմարմինն զ՚ի Դաւթայն. եւ զայս ճշմարտապէս կատարեաց Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս, զմեր զփրկութիւնս շքակոխելով, զի զմեզ ճշմարտապէս յարուսցէ, ապրեցուցեալ Հաւրն։ Եւ եթէ ոք զ՚ի կուսէ ծնունդն նորա ոչ ընդունիցի, զիարդ զ՚ի մեռելոց յարութիւնն նորա ընկալցի. քանզի ոչինչ զարմանալի է եւ ոչ հրաշալի եւ ոչ տարակարծ. զի եթէ ոչն ծնեալ յարեաւ ի մեռելոց, այլ եւ ոչ յարութիւն զնորա անծին եղելոյն ասել կարեմք. քանզի անծնանելին եւ անմահն եւ ոչն անկեալ ընդ ծննդով, եւ ոչ ընդ մահուամբ անկցի. քանզի որ զսկիզբն մարդու ոչ էառ՝ զիարդ կարէր ընդունել զվախճանն նորա:


XXXVIII.


But God the Father was merciful; He sent the masterly Word, who, coming to save us, came to the same situation and place where we had lost life, and broke us out of imprisonment—His light appeared, extinguished the darkness of the prison, sanctified our birth and abolished death— dissolving the same bonds with which we were held captive. He demonstrated resurrection, Himself becoming the first-born from the dead, and Himself raising up man, who had fallen, to the highest of the heavens, to the right-hand of the glory of the Father. And it came to be as God had promised through the prophet, when he said: “I will raise up the fallen tabernacle of David” (Amos 9:11); that is, the flesh that descended from David. Our Lord Jesus Christ truly accomplished this, (շքակողելով?) our salvation, that he might truly raise us up, in deliverance to the Father. And if one does not accept His birth from a virgin, how shall he receive His resurrection from the dead? For it would neither be astonishing nor miraculous nor unexpected if he had risen from the dead as an unborn, for we cannot even speak of the resurrection of the unborn, who are immortal, as those who have not undergone birth cannot undergo death. For how could He who did not receive the beginning of man admit death?Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization