Demonstration of the Apostolic Preaching: Chapter 37


Սուրբ Իրենեոսի

Ցոյցք Առաքելական Քարոզութեան


ԼԷ.


Արդ՝ այսպէս շքակոխէր զփրկութիւնն մեր եւ հարցն զխոստումն կատարէր եւ զհին տարալսութիւնն ի բաց լուծանէր. Որդին Աստուծոյ որդի Դաւթի եւ որդի Աբրահամու եղեւ. քանզի զայսոսիկ կատարելով եւ վերստին գլխաւորելով յինքն, զի մեզ ստացուսցէ կեանս, Բանն Աստուծոյ մարմին եղեւ վասն կուսին անաւրէնութեան (տնաւրէնութեան?), առ ի լուծանել զմահն եւ կենսագործել զմարդն, քանզի յարգելանս մեղաց էաք մեք եւ ի ձեռն մեղանութեանն ծնիցելոց եւ ընդ մահուան կելոց։


XXXVII.


Thus, He (շքախողէր?) our salvation, fulfilled His promise to the fathers, and dissolved the disobedience of old, when the Son of God became son of David and son of Abraham. For in carrying these out, and fulfilling them in Himself anew, to put us in possession of life, the Word of God became flesh by the administration of the Virgin to abolish death and give life to man, for we were imprisoned by sin, being born of sin and swallowed by death.
Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization