Demonstration of the Apostolic Preaching: Chapter 21


Սուրբ Իրենեոսի

Ցոյցք Առաքելական Քարոզութեան


ԻԱ.

 

Եւ զոր աւրինակ գնացին նզովքն, նոյն աւրինակ եւ աւրհնութիւնն էանց գնաց յազգն աւրհնեցելոյն՝ իւրաքանչիւր ուրուք ըստ դասու. յորս յառաջագոյն աւրհնեցաւ Սեմ ի բանս յայսոսիկ։ «Արհնեալ Տէ՛ր, Աստուած Սեմայ, եւ եղիցի Քամ պատանի նորա»։ Այս է աւրհնութեանն զաւրութիւն լինել զԱստուած եւ զՏէրն բոլորեցուն Սեմայ ստացուած աշոգի աստուածապաշտութեանն, որ բուսաւ աւրհնութիւնն յԱբրահամ հասեալ, որ ի զաւակէն Սեմայ տասներորդ դարու խոնարհ աստ ազգաբանեալ լինի։ Եւ վասն այսորիկ Հայրն եւ Աստուածն ամենեցուն հաճեցաւ Աստուած Աբրահամու եւ Աստուած Սահակայ եւ Ատուած Յակովբայ կոչիլ. քանզի յԱբրահամ կարկառեալ յառեցաւ աւրհնութիւն Սեմայ։ 


        Իսկ աւրհնութիւնն Յաբեթի այսպիսի է. «Ընդարձակեսցէ Աստուած Յաբեթի եւ աւրհնեսցէ ի տուն Սեմայ, եւ եղիցի Քամ պատանի նորա». Եւս է. ի վախճան յաւիտենիս ծաղկեաց երեւեցելոց Տեառն ի կոչմանէն հեթանոսաց՝ ընդարձակեալ նոցա Աստուած զկոչումն. եւ զի՝ «Յամենայն երկիր ել բարբառ նոցա, ի ծագս աշխարհի բայք նոցա». Արդ, ընդարձակել է ի հեթանոսացն կոչումն՝ այսինքն եկեղեցի, եւ բնակէ ի տուն Սեմայ, այսինքն է ի հարցն ժառանգութեան՝ ի Քրիստոս Յիսուս, առնլով զանդրանկութիւնսն։ Արդ, յորում կարգի իւրաքանչիւր ոք աւրհնեցաւ՝ ի նմին դասու ի ձեռն ազգին առնու զաւհրնութեանն պտուղ։


XXI.

And as the curse passed on, so the blessing passed on through the blessed line, each according to its rank. The first of them who was blessed was Shem, with these words: “Blessed be the Lord, the God of Shem; and let Ham be his servant” (Genesis 9:26). The power of the blessing is this, that the God and Lord of all became for Shem a distinct (առոշոգի?) possession of piety, which grew and reached unto Abraham, who descended in the 10th generation after Shem genealogically. Thus, the Father and God of all was pleased to be called “the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob” (Exodus 3:6; Matthew 22:32), for the blessing of Shem extended unto Abraham. 

        And the blessing of Japheth is as such: “God shall enlarge Japheth, and shall bless the house of Shem, and Ham shall be his youth” (Cf. Genesis 9:27). At the end of time this blossomed at the appearance of the Lord through the calling of the Gentiles when God expanded his call to them, for “their voice went throughout the earth and their words unto the end of world” (Psalm 18:4 LXX). Thus, this extension is the call to the Gentiles--that is, the Church--and dwells in the house of Shem--that is, the inheritance of the fathers in Christ Jesus, receiving the right of primogeniture. Now in the order in which each was blessed, in that rank of his line did he receive the fruit of the blessing.

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization