Demonstration of the Apostolic Preaching: Chapter 7

Սուրբ Իրենեոսի

Ցոյցք Առաքելական Քարոզութեան


Է.


Եւ վասն այսորիկ ի վերստին ծննդեանս մեր մկրտութիւն ի ձեռն երից այսոցիկ անցանէ գլխոց՝ զԱստուած Հայրն ի վերստին ծնունդն մեզ շնորհելով, ի ձեռն Որդւոյն իւրոյ, Հոգւով սրբով: 

 

Քանզի որք բարձեալն կրեն զՀոգին Աստուծոյ՝ տանին ի Բանն, այսինքն է յՈրդին. իսկ Որդին ածեալ մատուցանէ Հարն, եւ Հայրն ստացուցանէ զանապականութիւն։ 

 

Արդ՝ ոչ առանց Հոգւոյ է տեսանել զԲանն Աստուծոյ եւ ոչ առանց Որդոյն կարէ ոք մատչել առ Հայրն. քանզի գիտութիւն Հաւր Որդի, եւ գիտութիւն Որդին Աստուծոյ ի ձեռն Հոգւոյն սրբոյ. իսկ Հոգին՝ ըստ հաճութեանն Հաւր, Որդին պաշտաւնաբար մատակարարէ, յորս կամիցի եւ որպէս կամիցի Հայրն։


VII.

And therefore, in rebirth our baptism proceeds through these three points, with God the Father bestowing us with rebirth through His Son with the Holy Spirit. 

For those who carry the Spirit of God are drawn toward the Word, that is, to the Son; and the Son brings us to the service of the Father, and the Father imparts incorruptibility. 

Now without the Spirit it is not possible to see the Word of God and without the Son one cannot approach the Father; for knowledge of the Father [is the] Son, and knowledge of the Son of God is through the Holy Spirit; and the Spirit, according to the good pleasure of the Father, the Son administers by his authority to whom He wills and as the Father wills.

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization