Demonstration of the Apostolic Preaching: Chapter 17Սուրբ Իրենեոսի

Ցոյցք Առաքելական Քարոզութեան


ԺԷ.

 

Եւ արտաքոյ եղեալք դրաuտին Ադամ եւ կինն նորա Եւայ՝ ի բազում աղէտս տարակուսի ցաւոց անկեան, տրտմութեամբ եւ երկովք եւ հեծութեամբք շրջելով յաշխարհիս յայսմիկ։ Քանզի ընդ ճառագայթիւք արեգականս այսորիկ գործէր մարդն զերկիր, եւ սա փուշս եւ տատասկս բուսուցանէր՝ մեղացն պատուհաս։ Յայնժամ եւ գրեալն կատարեցաւ. «Ադամ՝ գիտաց զկինն իւր, եւ յղացեալ ծնաւ զԿային, եւ յետ սորա ծնաւ զԱբէլ»։ Իսկ ապստամբ հրեշտակն, որ եւ ի տարալսութիւն զմարդն էած եւ մեղաւոր արար եւ արտաքս ընկենլոյն զնա ի դրաստէն պատճառք եղեւ՝ երկրորդ չար, ոչ շատացեալ առաջնովն՝ գործեաց յեղբարսն քանզի զԿայինն լցեալ իւրով հոգւովն՝ եղբայրասպանեալ զնա արար։ Եւ այսպէս մեռաւ Աբել սպանեալ յեղբաւրէն, յայնմհետէ նշանակեցելոյ, զի ոմանք հալածեսցին եւ նեղեսցին եւ սպանեալք լիցին, իսկ անիրաւքն սպանցեն եւ հալածեսցեն զարդարսն: Յորոյ վերայ առաւել Աստուած բարկացեալ՝ նզովեաց զԿային, եւ դէպ եղեւ ամենայն ի նմանէ ազգի ըստ զաւակին փոխանորդութեան նման սերմանողին եղանալ: Եւ յարոյց Աստուած այլ որդի Ադամայ, փոխանակ Աբէլի սպանեցելոյն:


XVII.

And being outside of Paradise, Adam and his wife Eve fell into the painful misfortune of having many doubts, wandering about the earth with much sorrow, labor and groaning. For beneath the rays of the sun man cultivated the earth but it brought forth thorns and thistles, the punishment of sin. Then Scripture was fulfilled: “And Adam knew his wife and she conceived and bore Cain, and after this she bore Abel” (Genesis 4:1-2). But the apostate angel, who brought man into disobedience, and made him a sinner and caused his expulsion from Paradise, wrought a second work of evil on the brothers, being unsatisfied with his first one. For he filled Cain with his own spirit and made him a fratricide. And thus did Abel die, killed by his brother, thereafter signifying that some would be persecuted, oppressed and killed, while the unjust would kill and persecute the righteous. Upon this, God was more angered and cursed Cain, and so it happened that all his descendants were like their progenitor in succession. But God raised up another son for Adam instead of Abel who was murdered.

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization