Demonstration of the Apostolic Preaching: Chapter 3


Սուրբ Իրենեոսի

Ցոյցք Առաքելական Քարոզութեան


Գ.


Արդ, զի մի՛ այսպիսի ինչ կրեսցուք մեք՝ անխոտորնակ զՀաւատոյն քանուն ունել պարտիմք եւ առնել զպատուիրանս Աստուծոյ՝ հաւատալով Աստուծոյ եւ երկնչելով ի նմանէ, զի Տէր է, եւ սիրելով զնա, զի Հայր է։


Արդ՝ առնելն ի հաւատոց ստացանի, քանզի «եթէ ո՛չ հաւատասջիք, ասէ Եսայի, եւ ոչ ի միտ առջիք». եւ զհաւատսն ճշմարտութիւնն ստացուցանէ, քանզի հաւատք ի վերայ ճշմարտապէս Էիցն՝կան իրաց. զի էիցն՝ որպէս է, հաւատասցուք, եւ հաւատագոլ զէսն, որպէս են միշտ՝ զառ ի նոսա զհաւանութիւնն հաստատուն պահեսցուք: Արդ, վասն զի փրկութեան մերոյ շարունակականն հաւատ է, բազում խնամ՝ դարմանայ սմա պարտ եւ արժան է առնել, զի զէիցն հասումն ունիցիմք ճշմարիտ։ Արդ, հաւատն առթէ մեզ զայս, որպէս ծերունիքն՝ առաքելոցն աշակերտքն, աւանդեցին մեզ։ 


Նախ առաջին յիշել խրատ տայ, զի մկրտութին առաք ի թողութիւն մեղաց՝ յանուն Աստուծոյ Հաւր եւ յանուն Յիսուսի Քրիստոսի, Որդւոյն Աստուծոյ մարմնացելոյ եւ մեռելոյ եւ յարուցելոյ, եւ ի Հոգի սուրբ Աստուծոյ. Եւ զմկրտութիւնս զայս կնիք գոլ յաւիտենական կենացն եւ վերստին ծնունդն Աստուած, զի մի եւ մեռուցելոց մարդկան, այլ մշտնջենաւորին եւ հանապազորդելոյն Աստուծոյ որդիք եղիցուք․ եւ զմիշտն եւ զյարէն աստուածանալ եւ գեր ի վերոյ ամենայնի գոլ եղելոցն, եւ զամենայն ինչ ընդ նովաւ դնիլ, եւ զեդեալսն ընդ նովաւ զամենեսին նմա առնել, զի ո՛չ այլոյ ուրուք իշխել եւ տէր լինել Աստուծոյ, այլ իւրոցն, եւ գոլ ամենայն իրիք Աստուծոյ։ Եւ վասն այսորիկ ամենակալ գոլ զԱստուած եւ զամենայն ինչ յԱստուծոյ։

 

III.

Therefore, that we not suffer any such thing, we ought to keep the canon of faith without straying, and to follow the commandments of God, believing in God and fearing him, for he is Lord, and loving him, for he is Father.

Now this is acquired from faith, for “If you do not believe,” says Isaiah, “you will not understand” (Isaiah 7:9). And truth begets faith, for faith is founded on what truly Is. For we believe in what Is, as it Is; and in this belief we keep our conviction firm. And since faith is the perpetuation of our salvation, we ought to take great care of it, that we comprehend truly what Is. Now Faith engenders this, as the elders, the disciples of the Apostles, have passed down to us.

First, it has us remember that we received baptism for the remission of sins, in the name of God the Father and in the name of Jesus Christ the Son of God—who was incarnate and died and was raised—and in the Holy Spirit of God. This baptism is a seal of eternal life and a new birth unto God, that we no longer be the sons of mortal men, but of the eternal God—that we adjoin always to the divine, which is superior to all that is, and by whom all things are instated, for God does not govern what is another’s, but His own, and all things belong to God. Thus, God is Almighty, and everything is from God.

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization