A selection of Shakespearean lines, translated into 5th century Grabar


I was asked by a visitor to do a part 2 of my post Famous literary lines translated into 5th century Grabar, this time focusing on medieval literature from Beowulf to Shakespeare. Here, then, is a selection of Shakespearean lines translated into 5th century Classical Armenian:


1. "Et tu, Brute?" (Julius Caesar)

Եւ դո՞ւ, Բրուտէ։


2. "The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves." (Julius Caesar)

Մեղքն, սիրելի Բրուտուս, ոչ է յաստեղս այլ յանձինս։


3. "I defy you, stars." (Romeo and Juliet)

Ընդդիմանամ զձեզ, աստեղք։


4. "Sweet mercy is nobility's true badge." (Titus Andronicus)

Քաղցրութիւն գթութեան է անսուտ նշանակ ազնուութեան։


5. "Some rise by sin, and some by virtue fall." (Measure for Measure)

Ոմանք բարձրանան ի մեղաց անտի, եւ ոմանք յառաքինութեան անկանին։


6. "Better three hours too soon than a minute too late." (The Merry Wives of Windsor)

Լաւ իցէ երիս ժամս կանխաւ քան սակաւիկ ինչ ուշ։


7. "Lawless are those that make their wills their law." (The Two Gentlemen of Verona)

Արք անաւրէնք աւրէնսդրէն զկամս։


8. "All that glitters is not gold." (The Merchant of Venice)

Զամենայն ինչ ի փայլատականց ոչ է ոսկեաց։


9. "Give every man thy ear but few thy voice." (Hamlet)

Ունկն դիր ամենայն մարդկան, իսկ ձայնդ ՚ի սակաւուդ։


10. "Thou of thyself thy sweet self dost deceive." (Sonnet IV)

Անձամբդ քաղցր զանձդ խաբեսցես։

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians