Հայոց լեզուն. Կուղբն

Հայոց լեզուն

Կուղբն
(յԱռակք Մխիթար Գոշի)

Մեղադիր եղեն ոմանք կղբու, եթէ զիա՞րդ ՚ի ջուր յաճախ դեգերիս։ Եւ ասաց. Զի ոչ շատանան զերկուորիս առ կենաւք առնուլ, այլ եւ մահուամբ մերկ ՚ի մորթոյ առնեն։
    Զչարաց տերանց առակս ազդէ, զի կենաւք տանջի մահուամբ։

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

A selection of famous literary lines, translated to 5th century Grabar

Some male names from 5th century Armenia