Հայոց լեզուն. Արեգակն


Հայոց լեզուն

Արեգակն՝
(յԱռակք Մխիթար Գոշի)

Կարծեաց երբեմն զանձնէ արեգակն՝ թէ Աստուած իցէ՛ ՚ի բարձրանալն. իբրեւ խոնարհեալ եմուտ ընդ երկրաւ, ծանեաւ զբնութիւն իւր։

    Յայտնէ գաղափարս, զի ոմանց ՚ի թագաւորաց անմտաց ՚ի բարձրանալն յաղթութեան փառաւք կարծեցան Աստուած լինել. ՚ի մտանելն ՚ի գերեզման՝ գիտացին զբնութիւն իւրեանց։


Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

A selection of famous literary lines, translated to 5th century Grabar

Some male names from 5th century Armenia