Հայոց լեզուն. Երկիրն

Հայոց լեզուն

Երկիրն
(յԱռակք Մխիթար Գոշի)

Երկիր հայեցեալ ՚ի բարձրութիւն լերանց՝ համարձակեցաւ լինել եւ երկին. եւ ոչ կարաց զլուսաւորս ընդ ինքեամբ առնել նման երկնի՝ եւ լուսաւորել։

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

A selection of famous literary lines, translated to 5th century Grabar

Some male names from 5th century Armenia