Հայոց լեզուն. Ծերքն

 

Հայոց լեզուն

Ծերքն
(յԱռակք Մխիթար Գոշի)

Ի մէջ ծերոց բանք հինք պատմէին. այր ոմն բրուտ ծեր իրս ինչ ասէր, որում ոչ կարէին հաւատալ, եւ հաստատէր՝ թէ յորժամ յաշակերտութեան էի Աստուծոյ, լուայ. եւ այլ ոմն՝ թէ այդպէս ոչ լուայ յԱստուծոյ, յորժամ աշակերտեցայ նմա շինողութեան. զի նախ է լինելութիւն երկնի եւ երկրի, քան զլինելութիւն մարդոյն։

    Զբարս ծերոց ցուցանէ առակս, զի վասն հնութեան բազում ինչ ստեն։

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

A selection of famous literary lines, translated to 5th century Grabar

Some male names from 5th century Armenia