Հայոց լեզուն. Նռնենի եւ թզենի

 

Հայոց լեզուն

Նռնենի եւ թզենի
(յԱռակք Մխիթար Գոշի)

Նռնենի եւ թզենի առ միմեանս սէր ունել կամեցան, եւ քաղցրութեամբն հաւասարեցան. բայց ընդ թթուութեան նռնենւոյն տաղտկացաւ թզենի, եւ լուծաւ դաշինքն։

    Իմաստս տայ այս առակ, նախ փորձել սիրելեաց զմիմեանց բար, զի ամենայնիւ նման միմեանց իցեն. ապա թէ ոչ՝ դիւրաւ լուծանելի իցէն սէր։

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

A selection of famous literary lines, translated to 5th century Grabar

Some male names from 5th century Armenia