Grabar Noun Declensions: -ո

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Գետին Գետին
Genitive (Սեռական) Գետնոյ Գետնին
Dative (Տրական) Գետնոյ Գետնին
Locative (Ներգոյական) ի Գետնի Գետնին
Instrumental (Գործիական) Գետնով Գետինով
Ablative (Բացառական) ի Գետնոյ Գետինէն
Accusative (Հայցական) զԳետին Գետինը

Grabar: Զի ամենեւին բան ի գետին ոչ անկանէր առն Աստուծոյ։

Western Armenian: Որովհետեւ Աստուծոյ մարդուն ոչ մէկ բարը գետին կ՛ինայ։

English: For no word of a man of God falls to the ground.

Grabar: Արարին գետնափոր ի ներքոյ գետնոյ։

Western Armenian: Գետնին տակէն փորեցին։

English: They dug beneath the ground.

Grabar: Անկաւ ի վերայ գետնոյ։

Western Armenian: Գետնին վրայ ինկաւ։

English: He fell on the ground.

Grabar: Գետնովն շրջշրջելով։

English: Whirling on the ground.

Grabar: ՚ի գետնոյն բարձր իբրեւ կանգնաւ չափ։

Western Armenian: Գրեթէ մէկ կանգուն գետնէն բարձր։

English: About a cubit off the ground.

Grabar: Յարեաւ Դաւիթ ի գետնոյն։

Western Armenian: Դաւիթ գետնէն ելաւ։

English: David rose from the earth.

Grabar: Եւ հրամայեաց ժողովրդեանն բազմել ի վերայ գետնոյ:

Western Armenian: Հրաման ըրաւ ժողովուրդին որ գետնին վրայ նստին։

English: He told the crowd to sit down on the ground.

Grabar: Թացեալ լինէր արտասուօք զգետինն։

Western Armenian: Գետինը թաց էր իր արցունքներով։

English: The floor was wet with his tears

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Գետք Գետեր
Genitive (Սեռական) Գետոց Գետերու
Dative (Տրական) Գետոց Գետերու
Locative (Ներգոյական) Գետս Գետերու
Instrumental (Գործիական) Գետովք Գետերով
Ablative (Բացառական) ի Գետոց Գետերէ
Accusative (Հայցական) զԳետս Գետերը

Grabar: Լցան դիակամբք գետք։

Western Armenian: Գետէրը դիակներով լեցուեցան։

English: The rivers were filled with corpses.

Grabar: Զկարթընկէցս ձկնորսութեան մեծամեծ գետոցն Կուրայ եւ Երասխայ։

Western Armenian: Մեծ գետերուն՝ Կուրին եւ Արաքսին ձկնորսները։

English: The fishers of the great rivers Kur and Araxes.

Grabar: Իբրեւ զբուրաստանս առ գետովք։

Western Armenian: Գետերու քովի պարտէզներուն պէս։

English: As gardens by the river’s side.

Grabar: Ի գետոց մինչեւ ի ծագս աշխարհի:

Western Armenian: Գետերէն մինչեւ երկրին ծայրերը։

English: From the rivers to the ends of the earth.

Grabar: Դու ցամաքեցուցեր զգետս սաստիկս:»

Western Armenian: Դուն չորցուցիր մշտնջենաւոր գետէրը։

English: You dried up the mighty rivers.

Grabar: Ընդ ծով եւ ընդ գետս նաւէ:

Western Armenian: Ծովերու եւ գետերու վրայ նաւէ։

English: Sail upon the seas and rivers.

Grabar: Անց ընդ գետս:

Western Armenian: Գետերէն անցիր։

English: Cross the rivers.

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Աշխարհաբառ լեզուի վրայ