Grabar Noun Declensions: -ու

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Խրատ Խրատ
Genitive (Սեռական) Խրատու Խրատի
Dative (Տրական) Խրատու Խրատի
Locative (Ներգոյական) Խրատու Խրատի
Instrumental (Գործիական) Խրատու Խրատով
Ablative (Բացառական) Խրատուէ Խրատէ
Accusative (Հայցական) զԽրատ Խրատը

Grabar: Արդ եկ տաց քեզ խրատ։

Western Armenian: Հիմա եկուր քեզի խրատ տամ։

English: Now, come, let me give you advice.

Grabar: Զի՞նչ տայք խրատ։

Western Armenian: Ի՞նչ խրատ կու տաք։

English: What advice do you give?

Grabar: Եւ խրատ մի յայսմիկ տամ . . .

Western Armenian: Ասոր համար խրատ մը կու տամ . . .

English: And in this I give advice . . .

Grabar: «Ճանապարհք անմտաց` ուղիղ թուին առաջի նոցա. ունկնդիր լինի խրատու իմաստունն:» —Առակաց 12:15

Western Armenian: «Յիմարին ճամբան իր աչքերուն շիտակ է, բայց իմաստունը խրատին մտիկ կ՛ընէ։» —Առակաց 12:15

English: “The way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise.” —Proverbs 12:15

Grabar: Զի եթէ առանց խրատու լինիցիք . . .

Western Armenian: Իսկ եթէ դուք առանց խրատի ըլլաք . . .

English: But if you are without chastening . . .

Grabar: Վնասակար խրատուէ կործանեցան։

Western Armenian: Վնասակար խրատէ կործանեցան։

English: They were destroyed from harmful advice.

Grabar: «Երանեալ է մարդ զոր յանդիմանեաց Տէր, եւ ի խրատուէ Ամենակալին մի՛ հրաժարեսցես:» -Յոբայ 5:17

Western Armenian: «Երանելի է այն մարդը որ Աստուած կը խրատէ։ Ուրեմն Ամենակարողին յանդիմանութիւնը մի՛ անարգէր։» -Յոբայ 5:17

English: “Happy is the man whom God corrects; therefore do not despise the chastening of the Almighty.” -Job 5:17

Grabar: Մի՛ մերժեր զխրատ մաւր քո:

Western Armenian: Քու մօրդ խրատը մի՛ մերժեր։

English: Do not forsake your mother’s counsel.

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Փոքունք Պզտիկներ
Genitive (Սեռական) Փոքունց Պզտիկներու
Dative (Տրական) Փոքունց, փոքունս Պզտիկներու
Locative (Ներգոյական) ի Փոքունս Պզտիկներու
Instrumental (Գործիական) Փոքումբք Պզտիկներով
Ablative (Բացառական) ի Փոքունց Պզտիկներէ
Accusative (Հայցական) զՓոքունս Պզտիկները

Grabar: Փոքունք եւ մեծամեծք:

Western Armenian: Պզտիկներ եւ մեծեր։

English: Small and great [ones].

Grabar: ի փոքունց նոցա մինչեւ ցմեծամեծս։

Western Armenian: Անոնց պզտտիկներէն մինչեւ մեծէրը։

English: From the least of them to the greatest of them.

Grabar: Կոչեաց զամենայն առաջնորդս չարին Հրէ քաղաքին՝ զմեծամեծս եւ զփոքունս

Western Armenian: Կոչեց բոլոր առաջնորդները չար քաղաք Հրէէն, մեծերը եւ պզտիկները։

English: He summoned all the leaders of the wicked city of Herat, great and small.

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Աշխարհաբառ լեզուի վրայ